Poradnik Przedsiębiorcy

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - kto może złożyć wniosek?

Od 1 listopada 2019 r. wprowadzona została Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która jest kolejną instytucją po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). Instytucja Wiążąca Informacja Stawkowa pozwala na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi. Uzyskana informacja, będzie wiążąca dla organu podatkowego. Ustawodawca wskazuje, że rozwiąże to dotychczasowe problemy podatników z ustaleniem stawki VAT. Jak sporządzić WIS, tak aby uzyskać informację o stawce VAT właściwej dla sprzedawanego towaru lub usługi?

Wiążąca Informacja Stawkowa – od kiedy będzie obowiązywać?

Ministerstwo Finansów już w 2018 roku zapowiedziało powstanie instytucji Wiążąca Informacja Stawkowa, na mocy planowanej nowelizacji o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ma wprowadzić również matrycę stawek VAT. Wejście w życie wskazanej ustawy miało miejsce 1 listopada 2019 roku. Dopiero od tego terminu, jest możliwe składanie wniosków o WIS, a prawomocność WIS uzyska dopiero od 1 lipca 2020.

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów, bądź usług, została zastosowana właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług. Dodatkowo ma ona za zadanie chronić podatnika w trakcie kontroli podatkowej w sytuacji, gdy dla danego towaru/usługi organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT. Jeśli uzyskana informacja WIS, będzie wskazywać na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować zastosowanej stawki VAT, a tym samym wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatnika.

Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej, wydanej przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie rozporządzenia wykonawczego.
Ustawodawca wskazał również, że od 1 listopada 2019 roku Wiążąca Informacja Stawkowa zastępuje wydane dotychczas interpretacje indywidualne w zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi wg. CN lub PKWiU, oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi). W związku z czym do końca października 2019 roku podatnicy, mogli ubiegać się o interpretacje w zakresie ustalenia prawidłowej stawki VAT, przy czym stracą one prawomocność dla okresu obowiązującego od 1 lipca 2020 roku.

Jak uzyskać WIS?

Podatnik może uzyskać informację WIS na podstawie stosownego wniosku, na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo świadczenia usług, który zawierać będzie:

 1. Opis towaru lub usługi, będących przedmiotem WIS;

 2. Klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN), albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędnej do:

  • określenia stawki właściwej dla tego towaru lub usługi;

  • sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli podatnik zażądał takie działanie na składanym wniosku);

 3. Stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

  Zgodnie z art. 42d. ust 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, wniosek o wydanie WIS, podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż w dniu złożenia wniosku. Ponadto w sytuacji, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analiz, wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.
  Wniosek można złożyć w urzędzie skarbowym, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty 40 zł za wydanie WIS.

Kto może złożyć wniosek o WIS?

Skorzystanie z Wiążącej Informacji Stawkowej, jest możliwe dla podatników (czynnych oraz zwolnionych z VAT) posiadających numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz zamawiającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny, w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wydane informacje w zakresie WIS, są zamieszczane w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej). Dzięki temu inni podatnicy, mogą skorzystać z danej decyzji. W przypadku innego podatnika niż wnioskodawcy, jeśli będzie miała miejsce sprzedaż produktu/usługi o takiej samej specyfikacji co na decyzji WIS, będzie ona wiążąca również dla niego.

Jak sporządzić WIS?

Na początku warto podkreślić, że jeden złożony wniosek o WIS może dotyczyć tylko jednego produktu lub usługi i powinien w szczególności zawierać:

1. Szczegółowy opis towaru lub usługi pozwalający na jego klasyfikację, odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU;

2. Dane podatnika lub zamawiającego;

3. Dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Wzór wniosku o wydanie WIS został ustanowiony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na drodze rozporządzenia (przy zachowaniu wyżej wymienionych elementów). Można dołączyć do niego wszelkie dokumenty dotyczące towaru/usługi (wskazanych na wniosku o wydanie WIS), które pomogą KAS dokonać ich właściwej klasyfikacji (wg. Nomenklatury Scalonej CN lub PKWiU). Należą do nich w szczególności:

 • fotografie,

 • plany,

 • schematy,

 • katalogi,

 • atesty,

 • instrukcje,

 • informacje od producenta,

 • inne posiadane przez podatnika dokumenty, pozwalające na dokładniejszą identyfikację towaru/usługi.

Warto podkreślić, że na wniosku możliwe jest zażądanie sklasyfikowania towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. W związku z czym oprócz ustalenia stawki VAT, wniosek może mieć zastosowanie również do ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, podlegania pod obowiązkowy split payment, zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, czy na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Wiążąca Informacja Stawkowa powinna zostać wydana przez urząd skarbowy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do wymienionego terminu nie należy wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa może stracić moc prawną?

Przedsiębiorca, który uzyskał WIS, będzie zobowiązany kontrolować czy posiadana przez niego informacja w dalszym ciągu jest wiążąca. Jak wskazuje artykuł 42h. ust 1. nowelizacji o VAT, Wiążąca Informacja Stawkowa, będzie mogła stracić moc prawną. Może się tak stać między innymi w przypadku, gdy pozyskana informacja, będzie niezgodna z przepisami (np. poszerzenie katalogów usług/towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, czy zmiana wysokości stawek VAT). Wygaśnięcie następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których wydana Wiążąca Informacja Stawkowa stała się z nimi niezgodna.

W związku z powyższym, organ podatkowy z urzędu lub na wniosek adresata WIS, będzie mógł zmienić, bądź też uchylić wydaną informację stawkową w przypadku, gdy będzie ona nieprawidłowa lub niezgodna z prawem w wyniku:

 1. Przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN);

 2. Przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;

 3. Gdy przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej, wynikającą z:

  • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej;

  • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

  • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

Jak sporządzić WIS – podsumowanie

Przedsiębiorca, który zastanawia się jak sporządzić WIS, w pierwszej kolejności będzie musiał wybrać dla jakiego towaru lub usługi chce sporządzić wniosek o wydanie WIS. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeden wniosek, będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi, a jego koszt wynosić będzie 40 zł. W kolejnym kroku sporządzamy wniosek o wydanie WIS. W tym punkcie warto rozważyć dołączenie dodatkowej prośby o analizę nie tylko w sprawie stawki VAT, a przykładowo zastosowania dla danej sprzedaży zwolnienia z kasy fiskalnej. Dodatkowo należy pamiętać o dołączeniu wszelkich dokumentów pozwalających na dokładniejszą identyfikację produktu/usługi. Po sporządzeniu wniosku, należy dokonać terminowo opłaty w wysokości 40 zł. Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku i złożyć w urzędzie skarbowym. Po upłynięciu ustawowego terminu, podatnik uzyska informację WIS, dzięki czemu w trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej, organ podatkowy nie będzie mógł:

 • naliczyć odsetek za zwłokę,

 • zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

 • zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS,

 • zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.

Jakie są korzyści w zakresie uzyskania WIS?

Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej niesie za sobą wiele korzyści, między innymi gwarancję (bezpieczeństwo) prawidłowości zastosowanej stawki VAT, uzyskanie ochrony przez wnioskodawcę, dzięki której organ podatkowy nie może zakwestionować zastosowanej stawki VAT w razie kontroli, zagwarantowane prawidłowe rozliczenie niektórych transakcji na gruncie podatku VAT, ochrona dla innych podatników VAT, a także – w przypadku zamawiającego, zwiększenie pewności ustalania ceny w przetargach.