0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - kto może złożyć wniosek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest kolejną instytucją utworzoną po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). Wiążąca Informacja Stawkowa pozwala na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru bądź usługi. Informacja taka jest wiążąca dla organu podatkowego. Jak sporządzić WIS, aby uzyskać informację o stawce VAT właściwej dla sprzedawanego towaru lub usługi?

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa jest gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów bądź usług została zastosowana właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług. Dodatkowo ma ona za zadanie chronić podatnika w trakcie kontroli podatkowej w sytuacji, gdy dla danego towaru/usługi organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT. Jeśli uzyskana informacja WIS wskaże na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie będzie mógł jej podważyć, a tym samym wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatnika.

Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej wydanej przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej – na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Od 1 listopada 2019 roku Wiążąca Informacja Stawkowa zastąpiła wydane dotychczas interpretacje indywidualne w zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi według CN lub PKWiU, oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi).

Jak uzyskać WIS?

Podatnik może uzyskać informację WIS na podstawie stosownego wniosku, na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, który zawierać będzie:

 • opis towaru lub usługi, będących przedmiotem WIS;

 • klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN), albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędnej do:

  • określenia stawki właściwej dla tego towaru lub usługi;

  • sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli podatnik zażądał takiego działania na składanym wniosku);

 • stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

Zgodnie z art. 42d ust. 1 ustawy o VAT wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż w dniu złożenia wniosku. Ponadto w sytuacji gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analiz, wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.
Wniosek można złożyć w Krajowej Informacji Skarbowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty 40 zł za wydanie WIS. Uregulowania płatności dokonuje się na konto KIS 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta jest również umieszczony na wzorze wniosku.

Kto może złożyć wniosek o WIS?

Skorzystanie z Wiążącej Informacji Stawkowej jest możliwe dla podatników (czynnych oraz zwolnionych z VAT) posiadających numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zamawiającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wydane informacje w zakresie WIS są zamieszczane w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej). Dzięki temu inni podatnicy mogą skorzystać z danej decyzji. W przypadku innego podatnika niż wnioskodawcy, jeśli będzie miała miejsce sprzedaż produktu/usługi o takiej samej specyfikacji, co na decyzji WIS, będzie ona wiążąca również dla niego.

Jak sporządzić WIS?

Na początku warto podkreślić, że jeden złożony wniosek o WIS może dotyczyć tylko jednego produktu lub usługi i powinien w szczególności zawierać:

 1. szczegółowy opis towaru lub usługi pozwalający na jego klasyfikację, odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU;

 2. dane podatnika lub zamawiającego;

 3. dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Wzór wniosku o wydanie WIS został ustanowiony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na drodze rozporządzenia (przy zachowaniu wyżej wymienionych elementów).

Można dołączyć do niego wszelkie dokumenty dotyczące towaru/usługi (wskazanych na wniosku o wydanie WIS), które pomogą KAS dokonać ich właściwej klasyfikacji (według Nomenklatury Scalonej CN lub PKWiU). Należą do nich w szczególności:

 • fotografie;

 • plany;

 • schematy;

 • katalogi;

 • atesty;

 • instrukcje;

 • informacje od producenta;

 • inne posiadane przez podatnika dokumenty, pozwalające na dokładniejszą identyfikację towaru/usługi.

Warto podkreślić, że na wniosku możliwe jest zażądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. W związku z tym oprócz ustalenia właściwej stawki VAT wniosek może mieć zastosowanie również do ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, podlegania pod obowiązkowy split payment, zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej bądź na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Wiążąca Informacja Stawkowa powinna zostać wydana przez urząd skarbowy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do wymienionego terminu nie należy wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy składającego wniosek, albo z przyczyn niezależnych od organu.

W jakiej sytuacji Wiążąca Informacja Stawkowa nie jest wydawana – zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Dotychczas, zgodnie z art. 42b ust. 8a ustawy o VAT, WIS nie była wydawana, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS w dniu złożenia tego wniosku był przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Ustawa wprowadzająca Polski Ład dodaje do tego przepisu ust. 8aa wskazujący, że WIS nie wydaje się również, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS w dniu jego złożenia jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zt pkt 4 Ordynacji podatkowej.

W powyższych przypadkach wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Porozumienie inwestycyjne służy realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego. Porozumienie to zawierane jest pomiędzy inwestorem a organem podatkowym. Polegać będzie na podpisaniu umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski.

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa może stracić moc prawną?

Przedsiębiorca, który uzyskał WIS, będzie zobowiązany kontrolować, czy posiadana przez niego informacja w dalszym ciągu jest wiążąca. Jak wskazuje artykuł 42h ust. 1 ustawy o VAT, Wiążąca Informacja Stawkowa będzie mogła stracić moc prawną. Może się tak stać między innymi w przypadku, gdy pozyskana informacja będzie niezgodna z przepisami (np. poszerzenie katalogów usług/towarów objętych procedurą mechanizmu podzielonej płatności czy zmiana wysokości stawek VAT). Wygaśnięcie następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których wydana Wiążąca Informacja Stawkowa stała się z nimi niezgodna.

W związku z powyższym organ podatkowy z urzędu lub na wniosek adresata WIS będzie mógł zmienić bądź też uchylić wydaną informację stawkową, w przypadku gdy będzie ona nieprawidłowa lub niezgodna z prawem w wyniku:

 1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN);

 2. przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;

 3. bycia niezgodną z interpretacją Nomenklatury Scalonej wynikającą z:

 • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej;

 • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 roku.

Jak sporządzić WIS – podsumowanie

Przedsiębiorca, który zastanawia się, jak sporządzić WIS, w pierwszej kolejności będzie musiał wybrać, dla jakiego towaru lub usługi chce przygotować wniosek o jej wydanie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeden wniosek będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi, a jego koszt obejmie 40 zł. W kolejnym kroku sporządza się wniosek o wydanie WIS. W tym punkcie warto rozważyć dołączenie dodatkowej prośby o analizę nie tylko w sprawie stawki VAT, a przykładowo – zastosowania dla danej sprzedaży zwolnienia z kasy fiskalnej. Ponadto należy pamiętać o dołączeniu wszelkich dokumentów pozwalających na dokładniejszą identyfikację produktu/usługi. Po sporządzeniu wniosku trzeba dokonać terminowo opłaty w wysokości 40 zł. Potwierdzenie dołącza się do wniosku i składa w Krajowej Informacji Skarbowej. Po upłynięciu ustawowego terminu podatnik uzyska informację WIS, dzięki czemu w trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej organ podatkowy nie będzie mógł:

 • naliczyć odsetek za zwłokę;

 • zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

 • zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS;

 • zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.

Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej niesie za sobą wiele korzyści, między innymi gwarancję (bezpieczeństwo) prawidłowości zastosowanej stawki VAT, uzyskanie ochrony przez wnioskodawcę, dzięki której organ podatkowy nie może zakwestionować użytej stawki VAT w razie kontroli, zagwarantowane prawidłowe rozliczenie niektórych transakcji na gruncie podatku VAT, ochronę dla innych podatników VAT, a także – w przypadku zamawiającego – zwiększenie pewności ustalania ceny w przetargach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów