0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PKWiU, PKD i PKOB - co to takiego i w jakim celu się je stosuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Klasyfikacje PKWiU, PKD i PKOB stworzone zostały głównie w celach statystycznych. Używane są do gromadzenia i przetwarzania danych o ilości, zasobach i rodzajach działalności gospodarczych, obiektach budowlanych, wyrobach oraz usługach. Służą także w celach zarządczych. Ponadto, wszystkie klasyfikacje powstały w oparciu o unijne wyznaczniki i są w pełni z nimi zintegrowane.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - PKWiU

W skrócie PKWiU, to klasyfikacja, obejmującą zarówno usługi, jak i wyroby - za pomocą cyfrowego kodu opisywany jest każdy towar i każda usługa. Wprowadzona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Jej struktura oparta jest na klasyfikacji wspólnoty europejskiej– NACE i CPA. Każdy przedsiębiorca, wykonujący czynność opodatkowaną, zobowiązany jest do jej przestrzegania i stosownego przypisywania kodów produktów. Obecnie funkcjonuje PKWiU wprowadzona w 2015 r. dotycząca klasyfikacji usług oraz CN (Nomenklatura scalona) wprowadzona w 2020 r, obejmująca klasyfikację towarów. Aktualną tabelę wyrobów i usług znaleźć można na stronach Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl.

Polska Klasyfikacja Działalności - PKD

W skrócie PKD, powstała w 2007 roku w ramach uzgodnień i współpracy pomiędzy państwami wspólnoty europejskiej, przy zachowaniu harmonizacji powiązań z innymi globalnymi klasyfikacjami, a w szczególności: ISIC, NACE, NAICS, ANZSIC i JSIC. Obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkie działalności gospodarcze w Polsce. Każdy przedsiębiorca, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej lub też dokonujący wszelkich zmian w jej funkcjonowaniu, zobowiązany jest wskazać i przypisać firmie stosowny kod, pod jakim będzie ona działać.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - PKOB

W skrócie KOB lub PKOB, stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj. sekcji, działów, grup i klas. Jest w pełni zintegrowana z ogólnounijną klasyfikacją obiektów budowlanych. Klasyfikacja ta służy statystykom obiektów budowlanych, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów