0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o wolontariat - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wolontariat to dobrowolna i zupełnie bezpłatna praca na rzecz innych. Definicja wolontariusza uregulowana jest nawet w przepisach prawa. Jeśli wolontariat ma trwać dłużej niż 30 dni, konieczne jest sporządzenie umowy. Co powinna zawierać  umowa o wolontariat?

Pobierz darmowy wzór umowy o wolontariat w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa o wolontariat wzór.pdf
Umowa o wolontariat wzór.docx

Wolontariat - kto korzysta?

Definicja wolontariusza znajduje się w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stosownie do art. 2 przedmiotowej ustawy wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Ze świadczeń wolontariuszy mogą korzystać:

 • organizacje pozarządowe w ramach ich działalności statutowej, w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, a także ekologii,
 • międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w Polsce w ramach ich działalności statutowej,  
 • organy administracji publicznej i jednostki im podległe lub przez nie kontrolowane, na przykład szpitale, muzea, szkoły, przedszkola,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
 • organizacje i podmioty kościelne, prowadzące działalność pożytku publicznego.   

Z wolontariatu nie mogą korzystać podmioty komercyjne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Umowa o wolontariat - obowiązki stron

Praca wolontariusza jest dobrowolna, wobec tego nie ma on obowiązków, które musiałby wykonać, aby umowa o wolontariat była ważna. Oczywistym jest jednak, że powinien wypełniać zadania, wyznaczone przez zleceniodawcę, z należytą starannością.

Korzystający z wolontariatu ma z kolei obowiązek:

 • zawarcia z wolontariuszem umowy w formie pisemnej, jeśli stosunek wolontariatu ma trwać dłużej niż 30 dni,
 • przeszkolenia wolontariusza w zakresie bhp,
 • poinformować o przysługujących wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz umożliwić mu dostępu do tych informacji w formie ustnej lub pisemnej, np. ulotki lub regulaminu,
 • dostarczyć wolontariuszowi wszelkich materiałów i środków, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań, wynikających z umowy wolontariatu,
 • na żądanie wolontariusza zwrócić koszty, które poniósł on w związku z wykonywanym świadczeniem,
 • poniesienia kosztów szkoleń i kursów, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków wolontariusza,
 • opłacenia podróży służbowych i wypłacania diet na zasadach obowiązujących pracowników,
 • zapewnienia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • na żądanie wolontariusza wystawić zaświadczenia i opinie na temat świadczonej przez niego pracy.

Umowa o wolontariat a ubezpieczenie

Wolontariusz może być ubezpieczony:

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków; jeśli czas trwania wolontariatu jest krótszy niż 30 dni, wolontariusz musi być ubezpieczony na ten okres, jeśli natomiast umowa o wolontariat została zawarta na czas nieokreślony -  na pierwsze 30 dni wolontariatu. W przypadku wolontariatu na okres dłuższy niż 30 dni wolontariusz jest ubezpieczony  na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • od odpowiedzialności cywilnej; nie jest obowiązkowe, natomiast w sytuacji gdy wolontariusz w związku z pełnieniem funkcji mógłby wyrządzić szkodę korzystającemu, innej osobie lub instytucji, ubezpieczenie pokrywałoby wartość ewentualnego odszkodowania.

Oprócz tego wolontariusz może posiadać ubezpieczenie zdrowotne, nie jest ono jednak obowiązkowe. Jeżeli jednak wolontariusz nie jest nim objęty z żadnego innego tytułu, korzystający może go ubezpieczyć. Składka zdrowotna za wolontariusza wynosi 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów