0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Współwłasność nieruchomości a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynajem nieruchomości generuje przychód stanowiący osobne źródło przychodów podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W artykule przeanalizujemy, jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego przy wynajmie, gdy zachodzi współwłasność nieruchomości.

Współwłasność nieruchomości – regulacje kodeksowe

Współwłasność jest instytucją mającą swój opis w Kodeksie cywilnym

W myśl art. 195 kc własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Natomiast w myśl art. 206 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Treść art. 207 ww. kc stanowi, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

W kontekście przedstawionego problemu podatkowego istotnego znaczenia nabiera tzw. umowa quoad usum.

Współwłaściciele mogą w drodze wspomnianej już umowy quoad usum określić sposób i zakres korzystania z rzeczy wspólnej oraz pobierania z niej pożytków i innych przychodów, a także ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną.

Umowa quoad usum może kształtować stosunki wzajemne między współwłaścicielami na tle korzystania z rzeczy wspólnej inaczej, niż to wynika z treści art. 206 ww. kc. Postanowienia takiej umowy są wiążące. 

W przypadku nieruchomości oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z tej nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią. Jednak skutki takiej umowy ograniczają się wyłącznie do jej stron, nie odnoszą żadnego skutku w stosunku do pozostałych współwłaścicieli. 

Jeżeli współwłaściciele określają prawo do korzystania z wydzielonej części rzeczy przez współwłaściciela w sposób wyłączny (quoad usum), istnieje domniemanie, że temu współwłaścicielowi przypadają pożytki i dochody z rzeczy również w sposób niepodzielny. 

Zatem dokonanie podziału quoad usum oznacza „wewnętrzne” zorganizowanie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej.

Jeżeli współwłaściciele nieruchomości zawrą umowę quoad usum, to tylko ci współwłaściciele, którzy na mocy takiej umowy uprawnieni będą do wyłącznego korzystania z części rzeczy wspólnej, uzyskają przychód z wynajęcia tej nieruchomości. Pozostali współwłaściciele niebędący stroną stosunku najmu nie uzyskają z tego tytułu żadnego przychodu.

Współwłasność nieruchomości - opodatkowanie przychodu z najmu

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Dodajmy, że w aktualnym stanie prawnym jest to obowiązkowa forma opodatkowania przychodu z tzw. najmu prywatnego. W konsekwencji wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu według tej formy.

Stawka ryczałtu dla ww. przychodów wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Istotne znaczenie ma również brzmienie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie możemy przeczytać, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. 

W przypadku uzyskiwania przychodów z rzeczy wspólnej należy mieć na uwadze treść art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, który podaje, że przychody ze wspólnej własności u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Powyższe przepisy wyraźnie wskazują, że najem stanowi podlegające opodatkowaniu źródło przychodów. Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu, który stanowi przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jednakże do powstania po stronie wynajmującego przychodu konieczne jest otrzymanie lub postawienie czynszu do dyspozycji wynajmującego.

W art. 12 ust. 5-5a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidziane zostały analogiczne zasady jak w cytowanym uprzednio art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Suma powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że w zależności od okoliczności faktycznych określenie statusu podatnika z tytułu wynajmu nieruchomości wspólnej może wyglądać odmiennie.

Przykład 1.

Trzech współwłaścicieli budynku mieszkalnego wynajmuje nieruchomość z ustaloną miesięczną kwotą czynszu w wysokości 3000 zł. Każdy ze współwłaścicieli jest stroną umowy najmu. W takim przypadku każdy z nich jest podatnikiem osiągającym przychód w wysokości 1000 zł miesięcznie. 

Przykład 2.

Nieruchomość mieszkalna objęta jest współwłasnością trzech osób fizycznych. Współwłaściciele zawarli umowę quoad usum, na mocy której wyłącznie 1 ze współwłaścicieli będzie prowadził wynajem nieruchomości z miesięczną kwotą czynszu w wysokości 3000 zł. W tych okolicznościach wystąpi tylko 1 podatnik osiągający przychód z najmu prywatnego w kwocie 3000 zł.

Tak też uznał Dyrektor KIS w interpretacji z 1 września 2022 roku (nr 0115-KDIT1.4011.376.2022.1.JG), gdzie czytamy, że jeżeli współwłaściciele nieruchomości zawarli umowę quoad usum, to tylko ten współwłaściciel, który na mocy takiej umowy uprawniony jest do wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, uzyskuje przychód z wynajęcia tej nieruchomości.

Tylko ten współwłaściciel, który uzyskuje przychód z wynajmowanej nieruchomości, obowiązany jest do odprowadzenia ryczałtu od przychodu z najmu prywatnego. 

Na koniec należy także wskazać, że ustawa o zryczałtowanym podatku przewiduje 2 stawki podatku rozgraniczone limitem przychodu w wysokości 100 000 zł. 

W przypadku zawarcia ww. umowy quoad usum i ustanowienia jako wynajmującego wyłącznie jednego ze współwłaścicieli limit jest w całości przypisywany do niego, ponieważ to on jest wyłącznym podatnikiem osiągającym przychody podlegające opodatkowaniu.

Reasumując, możemy stwierdzić, że w przypadku najmu prywatnego kluczowe jest określenie, kto otrzymuje faktycznie przysporzenie majątkowe z tego tytułu. Jeżeli mamy bowiem do czynienia ze współwłaścicielem, który nie otrzymuje żadnego realnego przysporzenia z tytułu wynajmu, to taka osoba nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów