0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości płacony przez najemcę - czy jest to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem właścicielem nieruchomości – domu jednorodzinnego w Łodzi. Ze względu na przeprowadzkę planuję wynająć dom. Jak podatkowo należy rozliczyć podatek od nieruchomości płacony przez najemcę?

Antoni, Łódź

 

Nie ma przeciwwskazań, aby był podatek od nieruchomości płacony przez najemcę. Powinien Pan jednak mieć na uwadze, że wewnętrzne porozumienie zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą nie wywołuje skutków podatkowych. Oznacza to, że niezależnie od porozumienia zawartego w umowie o obciążeniu najemcy podatkiem od nieruchomości, w razie nieuregulowania tego podatku organ podatkowy będzie dochodził zapłaty zaległego podatku od nieruchomości od Pana, jako właściciela nieruchomości, a nie od najemcy.

Podatek od nieruchomości - podstawowe informacje

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych, corocznie waloryzowanych na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ogłaszanych przez ministra finansów w drodze obwieszczenia. Stawka podatku od nieruchomości uzależniona jest zatem od decyzji danej gminy, jednak jest ograniczona przez odrębne uregulowania.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zawarte zostały w art. 2–3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w następujących terminach:

 1. do 15 marca;
 2. do 15 maja;
 3. do 15 września;
 4. do 15 listopada.

W razie gdy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, podatek uiszczany jest jednorazowo w terminie do 15 marca.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 5. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 6. jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Decyzja w sprawie wysokości podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich współwłaścicieli lub współposiadaczy nieruchomości, a współwłaściciele zobowiązani są do jego solidarnego uiszczania. Podatek może zostać opłacony zarówno w całości przez jednego współwłaściciela, jak i częściowo przez każdego współwłaściciela oddzielnie. Suma wpłat powinna być równa kwocie należnego podatku od nieruchomości.

W razie gdy dana nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym, podatnikiem podatku od nieruchomości jest wówczas posiadacz samoistny. Na mocy art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Najemca jest posiadaczem zależnym, nie staje się zatem podatnikiem podatku od nieruchomości – co do zasady podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy nieruchomość będąca przedmiotem najmu lub dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wówczas podatek od nieruchomości obciąża posiadacza zależnego, czyli najemcę lub dzierżawcę.

Czy dopuszczalne jest przeniesienie obowiązku podatkowego na najemcę?

Na podstawie art. 659 ust. 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 ust. 1 Kodeksu cywilnego). Właściciel nieruchomości może zatem dowolnie ustalić należności w ramach zawieranej umowy najmu, obciążając najemcę określonymi w umowie kosztami używania nieruchomości. Z uwagi na to, że używanie nieruchomości generuje określone koszty, w umowach najmu nieruchomości często zawierane są postanowienia, na mocy których najemcy są obciążeni kosztami użytkowania, w szczególności opłatami za media.

Nie ma przeciwwskazań, aby umowa najmu nieruchomości zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości, czyli wynajmującym, a najemcą obejmowała postanowienie o obciążeniu najemcy podatkiem od nieruchomości. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wewnętrzne porozumienie pomiędzy wynajmującym a najemcą, na mocy którego najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów podatku od nieruchomości, nie wywołuje skutków podatkowych. Podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem o charakterze publicznoprawnym i nie ma możliwości przeniesienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości na najemcę w drodze zawartej umowy cywilnoprawnej. Najemca na podstawie postanowień zawartych w umowie najmu może jedynie ponosić ekonomiczny koszt podatku od nieruchomości.

Podatnikiem podatku od nieruchomości, niezależnie od postanowień zawartych w umowie najmu budynku, pozostaje zatem wynajmujący będący właścicielem nieruchomości, nie jest nim najemca. W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej organ podatkowy będzie dochodził zapłaty zaległego podatku wraz z ewentualnymi odsetkami od właściciela nieruchomości, a nie od najemcy. Podkreślamy, że w razie gdy podatek od nieruchomości nie zostanie zapłacony w terminie, naliczane są odsetki.

Przykład 1.

Pan Arkadiusz jest właścicielem nieruchomości, która została oddana w najem panu Władysławowi. Pomimo że osobą faktycznie użytkującą nieruchomość jest pan Władysław, czyli najemca, to pan Arkadiusz jako właściciel nieruchomości i wynajmujący jest podatnikiem podatku od nieruchomości. W umowie najmu może zostać zawarte postanowienie o obciążeniu najemcy podatkiem od nieruchomości, przez co najemca poniesie ekonomiczny koszt podatku, jednak trzeba mieć na uwadze, że wewnętrzne porozumienie pomiędzy wynajmującym a najemcą, na mocy którego najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów podatku od nieruchomości, nie wywołuje skutków podatkowych.

Podatek od nieruchomości płacony przez najemcę

Wynajmujący, który uzgodni z najemcą obciążenie najemcy podatkiem od nieruchomości, powinien mieć na uwadze art. 62b ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Zapłata podatku może nastąpić także przez:

 1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Jeżeli zatem kwota podatku nie przekracza 1000 zł, podatek może zostać uiszczony przez inny podmiot – o ile treść dowodu zapłaty nie budzi wówczas wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika. W przypadku natomiast gdy kwota podatku od nieruchomości przekracza 1000 zł, podatek powinien zostać uregulowany przez samego podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów