0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydawanie świadectwa pracy przy umowach na czas określony

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik powinien otrzymać od niego świadectwo pracy, niewydanie tego dokumentu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Sprawdź, jak przebiega wydawanie świadectwa pracy w przypadku umów na czas określony.

Wydawanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem stanowiącym podsumowanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zawiera ono dane konieczne dla ustalenia uprawnień przy zatrudnieniu w kolejnym zakładzie pracy lub zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz informacje niezbędne dla ustalenia uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Po ustaniu zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono zostać wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili.

Wyjątek

Jeżeli wydanie pracownikowi świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczenia go pracownikowi w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób.

Świadectwo pracy po dwóch latach zatrudnienia

Jeśli pracownik pozostaje zatrudniony przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

Przykład 1.

Pracownik był zatrudniony w firmie XYZ od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. w oparciu o umowę o pracę na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. na umowę o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca nie zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy o pracę i wydał pracownikowi świadectwo pracy obejmujące pełen okres zatrudnienia od 1 lipca 2012r. do 30 września 2013 r.

Świadectwo pracy po umowie na dłuższy czas

W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, który był zatrudniony u tego samego pracodawcy w ramach zawartego stosunku pracy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca wydaje jedno, zbiorcze świadectwo pracy. Przepisy nie wspominają o konieczności ciągłości umów, więc pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy, jeśli pomiędzy umowami terminowymi występuje przerwa, nie powinna ona jednak być długa.

Ważne!

Dłuższe przerwy, pomiędzy umowami terminowymi u danego pracodawcy, skutkują koniecznością natychmiastowego wydania świadectwa pracy, traktowane są one jak przerwanie zatrudnienia.

 

W przypadku, gdy terminowa umowa o pracę, podpisana przed upływem 24 miesięcy od pierwszej umowy, zostanie rozwiązana lub wygaśnie, to świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Podkreślić należy, że wydanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący umowy o pracę, które uległy już rozwiązaniu, jest obowiązkowe.

Przykład 2.

Pracownik był zatrudniony w firmie XYZ od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. na podstawie umowy na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca zdecydował się na zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym pracownikiem na czas określony od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wydawanie świadectwa pracy po zakończeniu pierwszej umowy o pracę na czas określony, nie jest obowiązkowe a także z upływem 24 miesięcy od zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy po zakończeniu drugiej umowy o pracę na czas określony, gdyż w czasie jej trwania upłynął okres 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy.

Wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika

Po zakończeniu każdej umowy o pracę (na okres próbny, okres określony, na czas wykonania konkretnej pracy) pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy u pracodawcy. Analogiczne prawo przysługuje mu w przypadku żądania dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia, przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectw pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów