Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wydawanie świadectwa pracy przy umowach na czas określony

Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik powinien otrzymać od niego świadectwo pracy, niewydanie tego dokumentu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Sprawdź, jak przebiega wydawanie świadectwa pracy w przypadku umów na czas określony.

Wydawanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem stanowiącym podsumowanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zawiera ono dane konieczne dla ustalenia uprawnień przy zatrudnieniu w kolejnym zakładzie pracy lub zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz informacje niezbędne dla ustalenia uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Po ustaniu zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono zostać wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili.

Wyjątek

Jeżeli wydanie pracownikowi świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczenia go pracownikowi w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób.

Świadectwo pracy po dwóch latach zatrudnienia

Jeśli pracownik pozostaje zatrudniony przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

Przykład 1.

Pracownik był zatrudniony w firmie XYZ od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. w oparciu o umowę o pracę na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. na umowę o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca nie zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy o pracę i wydał pracownikowi świadectwo pracy obejmujące pełen okres zatrudnienia od 1 lipca 2012r. do 30 września 2013 r.

Świadectwo pracy po umowie na dłuższy czas

W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, który był zatrudniony u tego samego pracodawcy w ramach zawartego stosunku pracy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca wydaje jedno, zbiorcze świadectwo pracy. Przepisy nie wspominają o konieczności ciągłości umów, więc pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy, jeśli pomiędzy umowami terminowymi występuje przerwa, nie powinna ona jednak być długa.

Ważne!

Dłuższe przerwy, pomiędzy umowami terminowymi u danego pracodawcy, skutkują koniecznością natychmiastowego wydania świadectwa pracy, traktowane są one jak przerwanie zatrudnienia.

 

W przypadku, gdy terminowa umowa o pracę, podpisana przed upływem 24 miesięcy od pierwszej umowy, zostanie rozwiązana lub wygaśnie, to świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Podkreślić należy, że wydanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący umowy o pracę, które uległy już rozwiązaniu, jest obowiązkowe.

Przykład 2.

Pracownik był zatrudniony w firmie XYZ od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. na podstawie umowy na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca zdecydował się na zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym pracownikiem na czas określony od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wydawanie świadectwa pracy po zakończeniu pierwszej umowy o pracę na czas określony, nie jest obowiązkowe a także z upływem 24 miesięcy od zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy po zakończeniu drugiej umowy o pracę na czas określony, gdyż w czasie jej trwania upłynął okres 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy.

Wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika

Po zakończeniu każdej umowy o pracę (na okres próbny, okres określony, na czas wykonania konkretnej pracy) pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy u pracodawcy. Analogiczne prawo przysługuje mu w przypadku żądania dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia, przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectw pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.