Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy? (cz. 2)

Wzór i wytyczne dotyczące treści świadectwa pracy określa szczegółowo Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Świadectwo pracy jest jedynym obligatoryjnym dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudnienia, ważnym nie tylko ze względu na zawarte informacje, ale przede wszystkim niezbędnym do ustalenia wielu uprawnień pracowniczych.

Przepisy Kodeksu pracy określają podstawowe treści, jakie zawiera się w świadectwie pracy. Są to informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Wspomniane już “inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień” dookreśla wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia, a dotyczą one:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p. (dni nieobecności w pracy, za które przysługiwało pracownikowi prawo do wynagrodzenia lub częściowego wynagrodzenia), w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p (2 dni w roku kalendarzowym przysługujące na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia),
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p. (skrócenie okresu wypowiedzenia umowy wypowiedzianej z przyczyn niedotyczących pracownika),
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Świadectwo pracy - informację o urlopie macierzyńskim?

Okresu przebywania na urlopie macierzyńskim nie należy wykazywać na świadectwie pracy z kilku powodów. Przede wszystkim z przepisów nie wynika taka konieczność. Urlop macierzyński udzielany jest w ustawowo określonych czasie i wymiarze, dlatego nie zachodzi obawa, że zostanie powtórnie wykorzystany u innego pracodawcy. Urlop macierzyński nie zalicza się również do okresów nieskładkowych.

Świadectwo pracy - informację o urlopie wychowawczym?

Okres przebywania na urlopie wychowawczym należy wykazać na świadectwie pracy w ust. 4 pkt 3. Wymiar i liczba udzielonych części urlopu wychowawczego są ograniczone, dlatego informacja o ich wykorzystaniu jest istotna dla przyszłego pracodawcy.

Świadectwo pracy - informację o wykorzystaniu zaległego urlopu z poprzedniego roku?

W świadectwie pracy nie należy wykazywać wykorzystanego urlopu wypoczynkowego innego niż za rok bieżący, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Informacja o liczbie dni wykorzystanego urlopu ma służyć kolejnemu pracodawcy (u którego pracownik podejmie zatrudnienie w tym samym roku kalendarzowym) do ustalenia wymiaru urlopu pozostałego do wykorzystania.

Świadectwo pracy - informację o urlopie bezpłatnym?

Okres trwaniu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. należy wykazać w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Jeżeli jednak okresy urlopu bezpłatnego kwalifikują się zgodnie z zapisami art. 7 ustawy emerytalnej jako okresy nieskładkowe, wykazujemy je dodatkowo w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy.

Jak wykazać w świadectwie pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika, który zatrudniony był na 1/2 etatu i przysługiwało mu w roku 26 dni urlopu?

Wymiar wykorzystanego urlopu wypoczynkowego wykazuje się w ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy z wyszczególnieniem urlopu udzielonego na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy (urlop na żądanie). Nie ma znaczenia fakt, czy urlop wykorzystany został przez pracownika w naturze, czy wypłacony został ekwiwalent, choć oczywiście nie jest błędem dokonanie rozróżnienia w formie zapisu.

Roczny wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na ½ etatu wynosi 13 dni (½ x 26 dni). Po przeliczeniu są to 104 godziny (13 dni x 8 godzin). W świadectwie pracy należy wskazać wykorzystany wymiar urlopu: 13 dni (104 godziny).