0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Do kiedy wydać świadectwo pracy? (cz. 1)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnym jest przekonanie, że pracodawca ma 7 dni od momentu ustania zatrudnienia aby wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dobrze wiedzieć, co na ten temat mówią przepisy.

Termin wydania świadectwa pracy - podstawa prawna

Regulacje prawne dotyczące wydawania, korygowania i treści świadectwa pracy wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz z rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniających rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Kodeks pracy do tej pory nie wskazywał jednoznacznego terminu przekazania pracownikowi świadectwa pracy (określał ten termin jako “niezwłoczny”). Natomiast rozporządzenie MPiPS precyzuje, że świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi niezwłocznie w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W zawiązku ze zmianami KP od dnia 07.09.2019 roku pracodawca obligatoryjnie, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Natomiast jeśli z przyczyn obiektywnych pracodawca nie jest w stanie przekazać pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej świadectwa w tym terminie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni wysłać pracownikowi dokument na ostatni znany mu adres pracownika.

Świadectwo pracy wydawane w trakcie zatrudnienia

Pracodawca nie jest zobowiązany wydawać pracownikowi świadectwa pracy jeśli w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy zostaje nawiązany kolejny stosunek pracy z tym samym pracodawcą. W takim przypadku świadectwo pracy musi zostać wydane tylko na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.

Kiedyś w przepisach obowiązywał dość uciążliwy obowiązek pracodawcy - wydawania pracownikowi świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia (nawet jeśli stosunek pracy trwał nadal). Pracodawca już nie ma jednak takiego obowiązku.

Pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy w trakcie zatrudnienia. Świadectwo pracy należy wydać niezwłocznie w dniu rozwiązania stosunku pracy i wykazać w jego treści okresy poprzedniego zatrudnienia terminowego.

Kolejny wyjątek od zasady niezwłocznego wydania świadectwa następuje, gdy bezpośrednio po upływie terminu zawarcia umowy terminowej (np. na okres próbny) pracodawca nawiąże z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę. Pracodawca będzie zobligowany do wystawienia świadectwa pracy (w ciągu 7 dni) tylko wtedy, gdy pracownik złoży pisemny wniosek, w przeciwnym razie świadectwo pracy zostanie wydane po rozwiązaniu stosunku pracy i będzie zawierało informacje o przebiegu zatrudnienia począwszy od pierwszego dnia umowy na okres próbny.

Sposób przekazania pracownikowi świadectwa pracy

Niejednokrotnie wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania stosunku pracy nie będzie możliwe przez wzgląd na okoliczności, np. pracownik przebywa w oddaleniu od zakładu pracy, a nie ustanowił osoby upoważnionej. Zastosowanie ma wtedy § 2 ust. 1-2 rozporządzenia MPiPS, który mówi o tym, że pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. Pracodawcy często dokonują pewnego uproszczenia, błędnie interpretując powyższy przepis, uważając, że 7-dniowy termin na wydanie pracownikowi świadectwa pracy mają każdorazowo. Tymczasem pracodawca musi mieć przygotowane świadectwo pracy i być gotowy do jego wydania pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu w dzień wolny od pracy, np. w sobotę po upływie okresu wypowiedzenia, świadectwo pracy wystawia się w kolejnym dniu roboczym.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Nie jest dozwolone żadnymi przepisami prawa wystawienie świadectwa pracy, gdy umowa jeszcze trwa.

Pracodawca jest obecnie zobligowany do wydania świadectwa pracy pracownikowi niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik powinien je otrzymać maksymalnie w dniu rozwiązania umowy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu pracodawca powinien przesłać świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zakład pracy może być ukarany za niedopełnienie przez Państwową Inspekcję Pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów