0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadectwo pracy - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pomimo często mylnego przekonania, że ma na to 7 dni, to od dnia 07.09.2019 roku ustawowo zostało określone, że musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie woli pracodawcy.

Świadectwo pracy - treść

Zgodnie z przepisami prawnymi, świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące: okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:

 • wykorzystaniu zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej
 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu dla którego realizowane były zadania,
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • wykonywanej pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 Kodeksu pracy
 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,
 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Dodatkowo na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji o jego zarobkach w świadectwie pracy.

Świadectwo pracy - szczegóły

Świadectwo pracy - termin wystawienia

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Może je wręczyć bezpośrednio pracownikowi albo osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez wniosku pracownika.

Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę. Pracownik może żądać także świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą.

Świadectwo pracy - błędy

Może się zdarzyć taka sytuacja, że pracodawca wyda świadectwo pracy z błędnymi informacjami, np. dotyczącymi urlopu wypoczynkowego czy okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie. W takim wypadku pracodawca powinien sprostować takie świadectwo. W sytuacji, gdy pracodawca odmawia sprostowania tego dokumentu, pracownik może w ciągu 14 kolejnych dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy. Ponadto, jeśli pracownik lub pracodawca zauważą błędy w świadectwie pracy po upływie 14 dni od daty wydania go, nadal mogą je skorygować. Nie ma ostatecznego terminu na sprostowanie świadectwa pracy, może wydarzyć się to nawet po upływie kilku miesięcy czy lat. W przypadku konieczności korekty, pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy z faktyczną, bieżącą datą jego wystawienia. Dodatkowo, do korekty świadectwa pracy powinien załączyć pismo, w którym podaje informacje dotyczące tej korekty – należy wykazać konkretne punkty, które były korygowane oraz odnotować prośbę o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.

Zmiany w wydawaniu świadectw pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku nakazują pracodawcy wraz z wydaniem świadectwa pracy przekazać pracownikowi w postaci papierowej, bądź elektronicznej informację o:

 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.

Świadectwo pracy w wFirma.pl

Prowadząc kadry w systemie wFirma.pl w łatwy sposób można wystawić świadectwo pracy, które zawiera wszystkie niezbędne informacje.  Tworzenie świadectwa pracy należy zacząć od zakończenia umowy o pracę  KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

świadectwo pracy

Po zakończeniu umowy świadectwo pracy można wygenerować KADRY » UMOWY, następnie należy zaznaczyć umowę oraz z opcji DRUKUJ wybrać ŚWIADECTWO PRACY.

świadectwo pracy

Co ważne, wraz ze świadectwem pracy można wydrukować informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów