Świadectwo pracy - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pomimo często mylnego przekonania, że ma na to 7 dni, to od dnia 07.09.2019 roku ustawowo zostało określone, że musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie woli pracodawcy.

Świadectwo pracy - treść

Zgodnie z przepisami prawnymi, świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące: okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:

 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu dla którego realizowane były zadania,
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,
 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Dodatkowo na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji o jego zarobkach w świadectwie pracy.

Świadectwo pracy - szczegóły

Świadectwo pracy - termin wystawienia

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Może je wręczyć bezpośrednio pracownikowi albo osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez wniosku pracownika.

Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę. Pracownik może żądać także świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą.

Świadectwo pracy - błędy

Może się zdarzyć taka sytuacja, że pracodawca wyda świadectwo pracy z błędnymi informacjami, np. dotyczącymi urlopu wypoczynkowego czy okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie. W takim wypadku pracodawca powinien sprostować takie świadectwo. W sytuacji, gdy pracodawca odmawia sprostowania tego dokumentu, pracownik może w ciągu 14 kolejnych dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy.

Zmiany w wydawaniu świadectw pracy od 2019 roku

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku nakazują pracodawcy wraz z wydaniem świadectwa pracy przekazać pracownikowi w postaci papierowej, bądź elektronicznej informację o:

 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.

Świadectwo pracy w wFirma.pl

Prowadząc kadry w w systemie wFirma.pl w łatwy sposób można wystawić świadectwo pracy, które zawiera wszystkie niezbędne informacje.  Tworzenie świadectwa pracy należy zacząć od zakończenia umowy o pracę  KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

świadectwo pracy- zakończenie umowy

Po zakończeniu umowy świadectwo pracy można wygenerować KADRY » UMOWY, następnie należy zaznaczyć umowę oraz z opcji DRUKUJ wybrać ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy - wFirma.pl

Co ważne wraz ze świadectwem pracy można wydrukować informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów