0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę na okres próbny 2024 i jej elementy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę na okres próbny jest przydatna, gdy pracodawca chce się przekonać, czy wybrany przez niego pracownik sprawdzi się na danym stanowisku. Jest to także dobra okazja dla przyszłego pracownika, który będzie miał szansę zapoznać się ze strukturą firmy oraz swoimi zadaniami i określić, czy dany zakres obowiązków i atmosfera w firmie będą mu odpowiadać.

Zawarcie umowy na okres próbny 2024

Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać umowę na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub na zastępstwo. Czas trwania umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy, jednak może zostać skrócony, jeśli pracodawca tak zdecyduje. Okres próbny może zostać ponownie przyznany pracownikowi, jeśli dotyczy zatrudnienia na innym stanowisku lub przy innych czynnościach, które wymagają oceny kwalifikacji kandydata.

Umowa o pracę na okres próbny powinna zostać sporządzona na piśmie, określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i wynagrodzenia. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy zawierana umowa jest umową na czas próbny, czy na czas określony, ponieważ wiąże się to z ograniczeniami wypowiedzenia umowy.

Pracodawca, co do zasady, nie może zawrzeć takiej umowy z pracownikiem, z którym wcześniej nawiązał stosunek pracy. Jednakże, istnieje uznawany wyjątek w którym pracodawca podpisuje wtórnie z pracownikiem umowę na okres próbny, jednak stanowisko i określone związane z nim obowiązki muszą w rzeczywistości się różnić.

Umowy o pracę na okres próbny nie można zawrzeć z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego. Nie nawiązuje się jej również w spółdzielczym stosunku pracy czy przed nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru.

Od 26 kwietnia 2023 strony:

 • mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny wydłużenie okresu trwania umowy o okres urlopu, czy innej usprawiedliwionej nieobecności.
 • muszą uzależnić długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego. Umowę o pracę na okres próbny pracodawca będzie mógł zawrzeć na okres:
  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Czas wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od czasu, na jaki została zawarta i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli umowa wynosi 3 miesiące.

Umowę o pracę na okres próbny może wypowiedzieć zarówno pracodawca i pracownik. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej. W momencie, gdy pracodawca składa wypowiedzenie, powinien zawrzeć w nim pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy oraz o terminie takiego odwołania, a także adres sądu, do którego należy je złożyć. Ponadto wypowiedzenie powinno zawierać informację o jego obowiązującym okresie oraz o dacie rozwiązania stosunku pracy.

Umowa o pracę na okres próbny a szczególna ochrona pracowników

Umowę o pracę na okres próbny zawartą na co najmniej 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu. Jest to związane ze szczególną ochroną pracujących kobiet w ciąży.

Umowa o pracę nie może zostać wypowiedziana w czasie między dniem dostarczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a dniem jej odbycia. Jeśli wypowiedzenie zostaje doręczone po otrzymaniu karty powołania, staje się bezskuteczne. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny w systemie wFirma.pl

Każdy przedsiębiorca planujący zatrudnienie nowej osoby może postawić na współpracę opartą na postawie umowy o prace na okres próbny. System wFirma.pl gwarantuje możliwość łatwego i intuicyjnego wystawiania tego rodzaju umów pracownikom. Umowę o prace dodaje się w programie z poziomu zakładki KADRY » UMOWY, gdzie wystarczy kliknąć DODAJ » UMOWĘ O PRACĘ.

Umowa o pracę na okres próbny - dodawanie umowy

W wygenerowanym oknie dialogowym użytkownik określa parametry umowy w tym rodzaj umowy o pracę - "okres próbny". System automatycznie uzupełnia datę zakończenia umowy z uwzględnieniem górnej granicy czasowej, odnoszącej się do tego rodzaju umów, czyli 3 miesięcy.

Więcej na powyższy temat możesz przeczytać w artykule: Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

Umowa o pracę na okres próbny zwykle poprzedzać umowę na czas nieokreślony, na czas określony. Czas jej trwania nie może przekroczyć 3 miesięcy, jednak być krótszy.

Najczęściej zadawanie pytania

 • Na jaki okres można zawrzeć umowę na okres próbny?

  Umowa powinna być zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. Od 2023 roku umowa na okres próbny może zostać wydłużona o okres nieobecności.
 • Przepisy nie nakazują podpisywania umowy na okres próbny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów