0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadectwo pracy a kilka umów w tym samym zakładzie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym staż pracy w danej firmie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi je otrzymać każdy pracownik, który kończy zatrudnienie w danym miejscu. Co jednak, jeśli taka osoba pracowała na podstawie kilku różnych umów o pracę? Czy należy wówczas wystawić jedno, czy też kilka świadectw pracy?

Świadectwo pracy

Zgodnie z treścią art. 97 § 1–2 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas go nie wydano. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Wydanie nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza się w nim wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Świadectwo pracy a kilka umów w jednym zakładzie pracy

Zatrudnienie w jednym zakładzie może następować na podstawie kilku umów o pracę. Taka sytuacja wiąże się najczęściej z nowymi pracownikami, którzy początkowo są zatrudniani w oparciu na umowie zawartej na okres próbny, a następnie na czas określony. Pamiętajmy, że pracodawca może oferować jednej osobie tylko ograniczoną liczbę umów na czas określony – taka zasada służy oczywiście ochronie pracownika, który nie może pozostawać w ciągłej niepewności co do swojego zatrudnienia w danej firmie. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Bardzo często pracownicy mogą pochwalić się co najmniej dwoma lub trzema umowami w jednym miejscu pracy. W takim przypadku to, czy pracodawca będzie mógł wydać jedno świadectwo pracy uwzględniające kilka kontraktów, zależy w dużej mierze od przerw w nawiązywaniu poszczególnych stosunków pracy. Jeśli umowy w jednej firmie były zawierane jedna po drugiej, pracodawca musi uwzględnić je wszystkie w jednym świadectwie pracy. Jeśli jednak istniała przerwa czasowa pomiędzy poszczególnymi umowami, nie ma on takiego obowiązku i może wydać świadectwo pracy uwzględniające tylko ostatnią umowę, która obowiązywała tuż przed zakończeniem stosunku pracy.

Przykład 1.

Maria pracowała w firmie X przez 15 lat, w tym czasie zawierała 3 umowy o pracę – 2 umowy na czas określony oraz jedną umowę na czas nieokreślony. W związku z tym, że otrzymała atrakcyjniejszą ofertę pracy, rozwiązała stosunek pracy z obecnym szefem. Poprosiła jednocześnie o to, by przełożony uwzględnił w jednym świadectwie pracy wszystkie jej umowy. Musi on to zrobić, ponieważ w przypadku Marii każda z umów następowała po sobie, tzn. kobieta nie miała ani jednego dnia przerwy pomiędzy obowiązywaniem jednej i drugiej z nich.

Przykład 2.

Maria pracowała w firmie X przez 15 lat, przy czym łącznie posiadała aż 4 umowy z tym zakładem pracy. Pierwsza została zawarta w 2000 roku na okres jednego roku, następnie kobieta przez 3 miesiące pracowała w innej firmie. Po tym czasie wróciła ona jednak do firmy X i zawarła umowę na 6 kolejnych miesięcy. Po tym czasie znowu przeniosła się do innego pracodawcy i ponownie wróciła do firmy X po 2 latach. Jej trzecia umowa została zawarta na czas określony, po czym została zawarta nowa umowa o pracę – tym razem na czas nieokreślony (bez jednego dnia przerwy w zatrudnieniu). Maria postanowiła zrezygnować z pracy na rzecz firmy X i poprosiła o wydanie świadectwa pracy, które obejmowałoby wszystkie wspomniane 4 umowy. Pracodawca może spełnić prośbę Marii tylko w części, tzn. w odniesieniu do 2 ostatnich umów, które następowały po sobie bez żadnej przerwy – te umowy mogą być wciągnięte do jednego świadectwa pracy. W przypadku 2 pierwszych umów nie mogą one zostać uwzględnione w jednym świadectwie pracy, ponieważ Maria nie posiadała ciągu zatrudnienia w tamtym okresie. Poza tym w przypadku pierwszej i drugiej umowy o pracę po ich rozwiązaniu powinny były zostać wydane odrębne świadectwa pracy.

Odmowa wydania jednego świadectwa pracy

Czasami zdarza się, że pracodawcy odmawiają wydania jednego świadectwa pracy, które uwzględniałoby kilka umów tego samego pracownika. Niekiedy wydają je błędnie i nie zawierają one tego rodzaju informacji. W takiej sytuacji zatrudniony ma prawo żądać od przełożonego wydania poprawnego dokumentu, a dokładniej sprostowania tego, który jest wadliwy.

Wraz z chwilą otrzymania świadectwa pracy rozpoczyna się bieg 14-dniowego terminu na złożenie wniosku o sprostowanie takiego dokumentu. W tym celu osoba, która nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa, musi pisemnie zawnioskować o jego poprawienie, wskazując byłemu pracodawcy, co powinno w nim zostać uzupełnione lub wykreślone. Pamiętajmy, że termin 14 dni liczy się od dnia odebrania świadectwa pracy – osobistego lub przy pomocy listu poleconego, jeśli pracodawca w ten właśnie sposób zechce dostarczyć dokument zatrudnionemu.

Pracodawca, który otrzyma wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, ma 7 dni na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Może wydać nowy, poprawiony dokument, może jednak utrzymać swoją decyzję w mocy i zwyczajnie odmówić sprostowania – musi jednak poinformować o tym fakcie swojego podwładnego. Jeśli dojdzie do tego drugiego przypadku, pracownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Postanowienie SN z 9 lipca 2013 roku (sygn. akt III UK 1/13)

Świadectwo pracy nie jest czynnością prawną, która może okazać się ważna lub nieważna, skuteczna lub nieskuteczna. Przepisy Kodeksu pracy (art. 97, art. 99) nie przewidują nieważności świadectwa pracy. Świadectwo pracy ma charakter oświadczenia wiedzy, a takowe nie podlegają weryfikacji jako ważne, czy nieważne. Świadectwo pracy oraz zaświadczenie o pracy w warunkach szczególnych stanowią zatem dokument prywatny. Podlega on ocenie wraz z innymi dowodami i nie zasługuje (bo nie ma po temu podstawy prawnej) na żadną uprzywilejowaną pozycję.

Wyrok SA w Rzeszowie z 22 listopada 2012 roku (sygn. akt III AUa 827/12)

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na pracodawcy, tj. niewydanie właściwego świadectwa pracy nie może wywoływać ujemnych skutków w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego zatrudnionych przez niego pracowników.

Podsumowanie

Pracodawca ma obowiązek wydania jednego świadectwa pracy, które będzie uwzględniało kilka umów o pracę danej osoby. Warunkiem jest tutaj jednak to, aby zatrudniony pracował w jednej firmie bez przerwy, tzn. aby pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę nie istniał ani jeden dzień przerwy w zatrudnieniu. Przerwa oznacza możliwość odmowy wydania jednego dokumentu, przy czym dopuszczalne jest wydanie kilku odrębnych świadectw pracy – do każdej z zawartych umów. Jeśli zatrudniający wbrew obowiązkowi nie wyda jednego świadectwa pracy, które będzie uwzględniało wszystkie umowy o pracę, pracownik może żądać sprostowania takiego dokumentu. W tym celu musi złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 14 dni od jego odebrania. Jeśli zatrudniający odmówi wydania prawidłowego dokumentu, pracownik może skierować sprawę do sądu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów