0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ekwiwalenty, które są wypłacane nie podlegają podatkowi dochodowemu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Wypłacane ekwiwalenty - wyjątek

Dodatkowo pracodawcy często wypłacają pracownikom ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Kwestię tą reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o PIT:
Art. 12. 1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednak ekwiwalent za urlop nie został ujęty w katalogu przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty pracodawcy - ekwiwalenty

Należy mieć na uwadze, że wypłacone przez pracodawcę ekwiwalenty stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów, wynika to z art. 22 ust. 1 pkt 6ba ustawy o PIT, który mówi, że za koszty uzyskania przychodów uznaje się:
Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów