Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wypłacony ekwiwalent nie podlega podatkowi dochodowemu a jest kosztem

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

WYJĄTEK!!!

Dodatkowo pracodawcy często wypłacają pracownikom ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Kwestię tą reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o PIT:
Art. 12. 1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednak ekwiwalent za urlop nie został ujęty w katalogu przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty pracodawcy

Należy mieć na uwadze, że wypłacone przez pracodawcę ekwiwalenty stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów, wynika to z art. 22 ust. 1 pkt 6ba ustawy o PIT, który mówi, że za koszty uzyskania przychodów uznaje się:
Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.