Poradnik Przedsiębiorcy

Okres zasiłkowy - czas trwania i wysokość świadczenia

Okres zasiłkowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi maksymalnie 182 dni bądź gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą (na zwolnieniu lekarskim choroba jest określona kodem "D") lub występuje w trakcie ciąży (na zwolnieniu lekarskim widnieje kod "B") - 270 dni.

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy to okres, w trakcie którego pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Prawidłowe obliczenie okresu zasiłkowego nierzadko powoduje wiele problemów, szczególnie w przypadku przerw pomiędzy zwolnieniami lekarskimi. Dlatego przy ustalaniu czasu trwania okresu zasiłkowego wlicza się:

 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni,

 • okresy niezdolności do pracy, za które ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagrodzeniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, w tym również wynagrodzenia chorobowego,

 • okresy niezdolności do pracy, za które ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń chorobowych z powodu wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

W celu poprawnego określenia czasu trwania okresu zasiłkowego należy mieć na uwadze, że nie wliczamy do okresu niezdolności do pracy przypadającej w okresie:

 • wyczekiwania, tj. w trakcie 30 lub 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

 • urlopu bezpłatnego,

 • urlopu wychowawczego,

 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Pracownik może wrócić do pracy po zakończonym zwolnieniu lekarskim, lecz pracodawca powinien mieć na uwadze, że jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 30 dni, to dopuścić do pracy może pracownika dopiero po okazaniu zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego, że jest już zdolny do pracy.

Okres zasiłkowy - świadczenie rehabilitacyjne

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, w przypadku dalszej niezdolności do pracy, rokuje odzyskanie zdolności do pracy, jeżeli będzie kontynuowane leczenie lub rehabilitacja. Stan zdrowia chorego, uzasadniający przyznanie zasiłku, orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS. Świadczenie przysługuje również wtedy, gdy chory został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz stwierdził, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.

Ważne!

Zasiłek rehabilitacyjny jest przyznawany na czas konieczny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.


Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi odpowiednio:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za czas pierwszych trzech miesięcy (tj. przez okres 90 dni),

 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży bądź gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

 • jeśli niezdolność do pracy powstała przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek rehabilitacyjny jest przyznawany na zasadach ogólnych.