0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie pieniądza wirtualnego większość ludzi przyzwyczajona jest do otrzymywania pensji na bankowe konto. Warto jednak pamiętać, że wypłata wynagrodzenia możne odbywać się w różnych formach, co więcej - to wcale nie przelew jest tą podstawową.

Wypłata wynagrodzenia - w gotówce czy przelewem?

Kiedy pracownik po raz pierwszy przychodzi do nowego miejsca pracy, oprócz umowy podpisuje najczęściej także dodatkowy dokument - zgodę na otrzymywanie wynagrodzenia w formie przelewu pieniężnego. Oczywiste wydaje się, że wpływ na konto jest bezpieczniejszy i wygodniejszy zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Jednakże zawsze należy pamiętać o uzyskanie takiego podpisanego dokumentu. W dalszym ciągu bowiem podstawową metodą wypłaty wynagrodzeń jest przekazanie gotówki do rąk własnych pracownika, co najmniej raz w miesiącu, w dniu z góry ustalonym i stałym. Jeśli przedsiębiorca zaniedba swoje obowiązki w kwestii dopełnienia formalności i mimo to przeleje podwładnemu fundusze na konto bankowe, pracownik może nie zgodzić się na taką metodę wypłacenia wynagrodzenia. Co więcej, jeśli wypłata w formie prawidłowej zostanie w takiej sytuacji opóźniona, pracownik ma prawo do naliczenia swojemu szefowi odsetek karnych.

Pieniężny przekaz pocztowy

Alternatywę dla powyższych metod wypłaty wynagrodzeń jest skorzystanie z usług Poczty Polskiej i przekazanie pracownikowi należności przy pomocy pieniężnego przekazu.

Jednakże, analogicznie do opisanej powyżej sytuacji z przelewem, także w tym przypadku skorzystanie z przekazu będzie możliwe tylko, gdy pracownik złoży taką dyspozycję na piśmie. Wynagrodzenie powinno zostać przekazane na wskazany w dyspozycji adres, do rąk własnych pracownika bądź też do rąk małżonka lub innego pełnoletniego domownika. Jeśli podwładny nie chce, aby przekaz był odbierany przez kogokolwiek poza nim samym, może takie instrukcje również zawrzeć w dyspozycji.

Jeśli poczta nie zastosuje się do wymienionych warunków, pracownik będzie miał prawo do wystąpienia do pracodawcy z roszczeniem o nieprawidłowo dostarczone fundusze. Pracodawca natomiast ma w takiej sytuacji prawo do wystąpienia z takim roszczeniem zwrotnym wobec poczty, która nie dopełniła swoich obowiązków.

Ważne!

W celu wyliczenia kwoty wynagrodzenia brutto, netto oraz całkowitego kosztu zatrudnienia należy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń 2018

Wypłata wynagrodzenia w naturze

Wszystkie wymienione wcześniej metody uiszczania wynagrodzenia dotyczyły formy pieniężnej. W pewnym stopniu istnieje dla nich alternatywa w postaci wynagrodzenia w naturze.

Wydanie wypłaty w naturze jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy takie postępowanie zostało uwzględnione w przepisach prawa pracy lub w układzie zbiorowym pracy oraz gdy dotyczy ono wyłącznie części, nie całości wynagrodzenia.

Jeśli w przepisach firmy uwzględniono wypłatę części wynagrodzenia w naturze, natomiast pracownik może zgodzić się na ekwiwalent gotówkowy. Przepisy Kodeksu pracy zawsze uznają bowiem wypłatę w formie pieniężnej za bardziej korzystną dla pracownika, niż tą udzieloną w naturze.

Wynagrodzenie przekazywane osobom trzecim

Pracodawca może przekazać wynagrodzenie swojego pracownika osobom trzecim. Jeśli po odbiór wypłaty zgłasza się małżonek podwładnego, nie musi się on nawet posługiwać pełnomocnictwem. Jednakże jest to możliwe tylko, gdy sam pracownik nie może odebrać wypłaty z powodu przemijającej szkody i nie sprzeciwił się wypłacie funduszy małżonkowi. W innym razie pracodawca będzie zobowiązany do odmówienia wypłaty należności.

Małżonek, a także inne osoby trzecie mogą także odebrać wynagrodzenie za pracownika, jeśli posiadają pisemne, podpisane pełnomocnictwo w tej kwestii. Małżonek może także otrzymywać wynagrodzenie za pracownika, kiedy posiada nakaz takiej wypłaty wydane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich. Natomiast sam pracodawca nie może wbrew woli swojego pracownika zadecydować o przekazaniu takiej wypłaty małżonkowi, nawet jeśli zdaje sobie sprawę, że część wynagrodzenia podwładny z np. problemem alkoholowym przeznaczy właśnie na swój nałóg.
Jak widać, przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzeń są stosunkowo elastyczne. Dzięki temu przedsiębiorca i pracownik mogą zdecydować się na najwygodniejszą dla obu stron metodę. Warto jednak pamiętać, że rezygnując z wypłaty w formie gotówkowej do rąk własnych pracownika zawsze należy postarać się o jasne, pisemne dokumenty, aby nie narazić się na dodatkowe koszty i negatywne konsekwencje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów