0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Telepraca - informacje dla pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Telepraca nie jest w naszym kraju popularna, o czym świadczy mała liczba ofert tego rodzaju. Jednakże istnieją pozytywne prognozy co do jej rozwoju w Polsce. Na wybór świadczenia pracy zdalnej przez podwładnych decydują się m.in. pracodawcy, którzy mają problemy z lokalem, albo ci, którym zależy na oszczędnościach.

Telepraca - obowiązki względem pracowników

W pierwszej kolejności pracodawca powinien przekazać na piśmie pracownikowi informacje w przedmiocie obowiązkowej dobowej oraz tygodniowej normie czasu pracy, warunkach wynagrodzenia za pracę, zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.

Powyższe informacje powinny zostać przekazane nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

W przypadku, gdy nie jest obligatoryjne ustanowienie regulaminu pracy, pracodawca powinien powiadomić telepodwładnego o:

 • czasie trwania pory nocnej,

 • miejscu, terminie oraz czasie wypłaty wynagrodzenia oraz

 • sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia oraz obecności w pracy, w tym także warunki usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ponadto pracodawca powinien przekazać pracownikowi dodatkowe informacje, takie jak:

 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w strukturze której znajduje się stanowisko pracy podwładnego;

 • wskazanie osoby lub organu, jednostki organizacyjnej zarządzającej zakładem pracy lub innej osoby wyznaczonej do tego celu a zarządzającej placówką i odpowiadającej za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionej do przeprowadzania kontroli w miejscu świadczenia telepracy.

W sytuacji, gdy pracodawca i pracownik ustalą wykonywanie pracy w formie telepracy w trakcie zatrudnienia, informacja o warunkach świadczenia pracy powinna zostać przekazana najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej. Należy mieć na uwadze, że taka informacja ma być przekazywana w formie pisemnej.

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien:

 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, który spełni wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy,

 • ubezpieczyć sprzęt, na którym będzie wykonywana praca zdalna,

 • pokryć koszty, które są związane z instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją sprzętu,

 • zapewnić podwładnemu pomoc techniczną oraz niezbędne szkolenia w przedmiocie obsługi sprzętu.

Pracownik powinien mieć również prawo do przebywania na terenie zakładu pracy, w tym kontaktowania się z innymi pracownikami, korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń pracodawcy, czy obiektów socjalnych. Ponadto telepracownik ma prawo do korzystania z uprawnień wynikających z przepisów BHP (pod pewnymi warunkami) oraz możliwości skorzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę w przedmiocie bezpieczeństwa i higieny pracy w domu telepracownika za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Ponadto pracownik może sam żądać przeprowadzenia wyżej wymienionej kontroli przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Pracodawca jest uprawniony do wymagania od telepodwładnych takich samych obowiązków w świadczeniu pracy, jak od stacjonarnych pracowników.

Wytyczne te odwołują się m.in. do:

 • przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 • respektowania regulaminu pracy oraz ustalonego porządku pracy,

 • przestrzegania przepisów oraz zasad BHP w tym przepisów przeciwpożarowych,

 • dbania o dobro zakładu pracy,

 • chronienia mienia zakładowego oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 • przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracodawca ma ponadto prawo do wymagania od podwładnych (ze względu na specyfikę wykonywanej pracy) również innych dodatkowych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonywania pracy. Polegają one głównie na przekazywaniu pracodawcy informacji niezbędnych do porozumiewania się z nim za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość oraz potwierdzania na piśmie zapoznania się z zasadami ochrony danych przekazywanych telepracownikowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów