0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczny kurs online - jak rozliczyć w kosztach firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co raz większą popularnością cieszą się kursy prowadzone przez internet. Tego typu rozwiązania są szczególnie korzystne w sytuacji, gdy szkolenie jest prowadzone przez zagraniczną firmę. Przedsiębiorca może rozliczyć zagraniczny kurs online w kosztach firmy, jednak należałoby zastanowić się nad tym, jak prawidłowo tego dokonać.

Zagraniczny kurs online - czy w każdym przypadku będzie to import usług?

Zakup zagranicznego kursu online podczas rozliczenia podatkowego w większości przypadków należy potraktować jako import usług, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Warunkiem jest to, że jego szkolenie odbywa w formie zautomatyzowanej, nie wymagającej w ogóle udziału człowieka lub wymagającej takiego udziału, ale w stopniu minimalnym.

W związku z powyższym zakup szkolenia online od kontrahenta zagranicznego noszący znamiona usługi niematerialnej - elektronicznej, służący prowadzonej działalności gospodarczej będzie dla przedsiębiorcy polskiego importem usług.

Wyjątkiem od reguły będą szkolenia online, które odbywają się na zasadzie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą z zagranicy. Wówczas kurs prowadzony przez internet będzie podlegał zasadom określonym w art. 28g ust. 1:

Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Zagraniczny kurs online - jak ustalić miejsce świadczenia usług?

W przypadku dokonania transakcji związanych z nabyciem usług elektronicznych od zagranicznego kontrahenta (w tym również zakup kursu online) do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca. Bez względu na to, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też nie, musi zastosować się do art. 28 ustawy o VAT i na podstawie obowiązujących przepisów dokonać prawidłowego rozliczenia po stronie podatku VAT.  Dla większości szkoleń online nabywanych przez polskie firmy w celu ustalenia miejsca ich świadczenia, zastosowanie będą miały przepisy ogólne wynikające z art. 28b ustawy o VAT.

Ważne!

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.)

Zagraniczny kurs online - jak rozliczyć import usług?

Zakup kursu online od zagranicznego kontrahenta nakłada na nabywcę obowiązek rozliczenia podatku VAT zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to, że polski przedsiębiorca, który zakupił szkolenie online od kontrahenta zagranicznego, będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Nie ma znaczenia, czy firma jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, czy też korzysta ze zwolnienia np. ze względu na limit obrotów poniżej 150.000 zł. Nabywca ma obowiązek wykazać podatek VAT należny.

Czynny podatnik VAT a import usług

W przypadku importu usług miejscem świadczenia usługi, a co za tym idzie również miejscem opodatkowania będzie kraj, w którym nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Czynny podatnik VAT do wartości kursu online ma obowiązek doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Co do zasady, jeżeli wydatek służy do wykonywania czynności opodatkowanych, to transakcja ta jest neutralna dla VAT, gdyż wartość podatku stanowi jednocześnie przychód, jak i koszt przedsiębiorcy. Znaczy to, że import usług należy wykazać w rejestrze sprzedaży VAT oraz w rejestrze zakupów VAT. Następnie transakcję należy wykazać na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K, jeżeli wybrał rozliczenie kwartalne).

Jeżeli nabyty kurs online nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika, wówczas przedsiębiorca nie będzie miał prawa do rozliczenia wartości podatku VAT po stronie zakupów, w wyniku czego transakcja ta nie będzie neutralna.

Podatnik VAT zwolniony a import usług

W przypadku zwolnionego podatnika VAT transakcja nie będzie neutralna kwoto, gdyż przedsiębiorca ze względu na swój status (zwolniony podatnik VAT) nie może wykazać kwoty naliczonego VAT-u po stronie zakupów. W związku z czym jest zobowiązany wykazania transakcji - importu usług na deklaracji VAT-9M lub VAT-8, jeżeli rozlicza dodatkowo inne rodzaje transakcji zagranicznych i odprowadzić wartość należnego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Warto jednak zaznaczyć, iż w obu przypadkach odprowadzona danina będzie kosztem działalności, a więc przedsiębiorca będzie mógł co do zasady pomniejszyć o tę kwotę przychód z działalności.

Zakup kursu online nie zawsze będzie importem usług. Znaczenie ma indywidualny charakter szkolenia prowadzonego przez internet. Warto również zaznaczyć, że podczas zakupu usług od zagranicznego kontrahenta przy rozliczeniu tego typu wydatku zawsze należy odnieść się do ustawy o podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów