0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieterminowe rozliczenie importu usług przy zwolnieniu z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zwolnienie z VAT powszechnie kojarzy się z brakiem obowiązku rozliczania podatku należnego. Nie jest to do końca prawda, bo obowiązek taki pojawia się w przypadku importu usług. Z uwagi na fakt, iż problematyka ta może dotyczyć szerokiego grona podatników, postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób postąpić w sytuacji gdy zajdzie nieterminowe rozliczenie importu usług.

Zasady opodatkowania importu usług przez podatnika zwolnionego z VAT

Ustawa VAT zawiera w swojej treści definicję importu usług. Otóż w art. 2 pkt 9 ustawy VAT czytamy, że jako import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca.

Podstawą rozliczenia importu usług po stronie usługobiorcy jest art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, który stanowi, że podatnikami są podmioty nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
  2. usługobiorcą – w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – jest podatnik, o którym mowa w art. 15.

Powyższy przepis odnosi się w swojej treści do podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT. Norma ta reguluje podatnika podatku VAT bez rozróżniania, czy chodzi o podatnika czynnego, czy też zwolnionego z VAT.

Wskażmy, że na mocy art. 113 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Tymczasem jak wynika z treści art. 2 pkt 22 ustawy VAT, sprzedaż oznacza odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz ich wewnątrzwspólnotową dostawę.

Zwróćmy zatem uwagę, że zwolnienie podmiotowe nie obejmuje swoim zakresem importu usług, ponieważ import usług nie mieści się w zakresie pojęcia sprzedaży.

Powyższe oznacza zatem, że podatnik korzystający z kraju ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT mimo wszystko ma obowiązek rozliczenia podatku należnego od importu usług jako usługobiorca.

W kontekście sposobu rozliczenia wskażmy, że zgodnie z art. 99 ust. 9 ustawy VAT w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, deklarację podatkową (VAT-9M) składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla podatników niemających obowiązku składania deklaracji JPK VAT dokonujących importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.

W tym miejscu wskażmy również, że zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy VAT kwotę podatku naliczonego do odliczenia stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca.

W konsekwencji dla czynnego podatnika podatku VAT kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Dla czynnego podatnika podatku VAT importu usług jest transakcją neutralną podatkowo.

Jednakże zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

To powoduje, że podatnik zwolniony z VAT nie może odliczyć kwoty podatku naliczonego, zatem w jego przypadku będzie on zobligowany do rozliczenia podatku należnego bez możliwości odliczenia.

Przykład 1.

Czy podatnik zwolniony z VAT płaci podatek od zakupu zagranicznej usługi reklamowej?

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT zakupił w USA usługę reklamową. Otrzymał z tego tytułu dokument rozliczeniowy. Usługa została wykonana 30 sierpnia. W takim przypadku podatnik powinien do 25 września złożyć deklarację VAT-9M i zapłacić podatek VAT do właściwego US. Podatnik zwolniony z VAT nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Na marginesie dodajmy, że podatnik zwolniony z VAT nie ma w tym przypadku obowiązku składania deklaracji JPK VAT ani też prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT.

Import usług przez podatnika zwolnionego z VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-9M i zapłaty podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Nieterminowe rozliczenie importu usług

Podatnik zwolniony z VAT, który uchybił ww. obowiązkom i który nie chce narazić się na odpowiedzialność karną skarbową, powinien złożyć zaległe deklaracje VAT-9M oraz równocześnie złożyć czynny żal.

Czynny żal nie uchroni przed koniecznością uregulowania zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, ale spowoduje, że podatnik uniknie odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym.

W tym miejscu warto również wskazać, że na mocy art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy VAT podatnicy dokonujący importu usług (do którego ma zastosowanie art. 28b ustawy VAT) mają obowiązek – przed dokonaniem pierwszego nabycia – dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE.

W związku z tym pojawia się pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy podatnik nie dokonał takiej rejestracji poprzez złożenie i zaznaczenie odpowiednich pozycji w formularzu VAT-R?

Po pierwsze wskażmy, że obowiązek dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE ma charakter powinności o charakterze formalnym i ewentualne złamanie tego przepisu nie powoduje, że nie występuje import usług. Art. 2 pkt 9, jak również art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT w swojej treści nie odwołują się do kwestii rejestracji na potrzeby VAT UE.

W rezultacie nawet w przypadku braku rejestracji do VAT UE podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek rozliczenia importu usług na ww. zasadach.

W kontekście tego problemu wskazać warto na treść interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 roku, nr ILPP4/443-50/14-5/ISN. W piśmie tym organ podatkowy wskazał, że z tytułu importu usług podatnik zwolniony ma obowiązek złożyć zaległe zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE – zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy. W celu rozliczenia importu usługi reklamy świadczonej przez podmiot mający siedzibę w Szwajcarii, dla której podatnik jest podatnikiem, winien dodatkowo złożyć zaległą deklarację VAT-9M.

Podatnik zwolniony z VAT, który nie rozliczył w terminie podatku należnego od czynności importu usług, powinien złożyć zaległe deklaracje VAT-9M wraz z czynnym żalem, dokonać zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami oraz zarejestrować się na potrzeby VAT UE, składając deklarację VAT-R w tym zakresie.

Końcowo dodajmy, że złożenie deklaracji VAT-R i zarejestrowanie się na potrzeby VAT UE nie zmienia statusu podatkowego przedsiębiorcy. Taki podmiot nadal może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na mocy art. 113 ustawy VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów