0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak uzasadnienia korekty VAT w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik ma obowiązek do obliczenia i zdeklarowania kwoty należnego podatku VAT za dany okres. W przypadku kiedy dojdzie do błędu w złożonej deklaracji przysługuje mu prawo do złożenia korekty. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej od 2016 roku w kwestii złożenia uzasadnienia korekty nastąpiła zmiana. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy brak uzasadnienia korekty VAT jest możliwy.

Kiedy należy złożyć korektę zeznania podatkowego?

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację podatkową, jeżeli zawiera ona:

  • błędy formalne powodujące trudności w identyfikacji osoby, która składa deklarację, np. brak podpisu podatnika,

  • błędy rachunkowe, np. w wyliczeniu podatku czy w wysokości podstawy opodatkowania.

Złożenie korekty deklaracji podatkowej powoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo skarbowe. Co więcej, deklarację podatkową można korygować dowolną liczbę razy, a zeznanie podatkowe przedawnia się wraz z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja.

Ważne!

Korekta deklaracji podatkowej powinna być złożona wraz z ewentualną zapłatą za zaległość podatkową.

 

Przykład 1.

Podatnik składa zeznanie podatkowe za rok 2014 w kwietniu 2015 roku. Zatem nasuwa się pytanie, do którego roku może korygować złożone zeznanie?

Podatnik, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2014 w 2015 roku, może je korygować do końca 2020 roku. Oznacza to, że deklarację podatkową można korygować przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym jest składana.

Brak uzasadnienia korekty VAT od 2016 rok

Zgodnie ze zmianą Ordynacji podatkowej do deklaracji korygującej deklarację podatkową nie trzeba obecnie dołączać uzasadnienia korekty - czyli pisma wyjaśniającego, jakie elementy zostały zmienione, dlaczego i w jakim zakresie. Zasada ta dotyczy wszystkich korekt, które zostały złożone od 1 stycznia 2016 roku. Jednak brak obowiązku składania uzasadnienia korekty VAT nie oznacza jednak, że nie można tego uczynić dobrowolnie.

Uwaga!

Należy jednak pamiętać, że organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających może wezwać podatnika (także na piśmie) do złożenia wyjaśnień w związku ze złożoną korektą.

W jakich sytuacjach złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne?

Tak jak już wcześniej wspomniano, błędy w deklaracji podatkowej można korygować poprzez składanie korekt. Jednak w niektórych sytuacjach złożona korekta deklaracji nie będzie skuteczna. Zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej, skarbowej lub postępowania podatkowego. Złożona w tym czasie korekta nie wywołuje skutków prawnych. Warto wiedzieć, że prawo do złożenia korekty przysługuje nadal po zakończeniu kontroli lub postępowania w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Ważne!

Podatnik ma prawo w okresie kontroli złożyć korektę deklaracji za inne okresy, które nie są objęte postępowaniem kontrolnym.

 
Co więcej, od stycznia 2016 roku organy podatkowe mają obowiązek poinformować podatnika o bezskuteczności korekty deklaracji w sytuacji, gdy zostanie ona złożona podczas kontroli lub postępowania podatkowego.

Reasumując, zmiana przepisów spowodowała, że składanie korekty deklaracji podatkowej jest o wiele prostsze. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 roku nie ma już obowiązku składania uzasadnianie korekty VAT. Należy pamiętać, że złożone zeznanie podatkowe można korygować przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożona została deklaracja.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów