0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów z zagranicy a opodatkowanie PCC

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej nabywają towary z zagranicy. W przypadku zakupu od podatnika unijnego polski przedsiębiorca rozpozna wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W sytuacji nabycia towaru od zagranicznej osoby prywatnej, nastąpi transakcja niepodlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce. W przypadku zakupów towarów używanych od osoby prywatnej w Polsce przedsiębiorca musi pamiętać o opodatkowaniu tej transakcji podatkiem PCC. Jak natomiast postąpić, jeżeli sprzedającym jest zagraniczna osoba prywatna? Czym właściwie jest opodatkowanie PCC? Sprawdź poniżej!

Opodatkowanie PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 • następujące czynności cywilnoprawne:
  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki,
 • zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
 • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak powyższe czynności cywilnoprawne.

Nabycie przez polskiego nabywcę mieszkającego w Polsce rzeczy o wartości powyżej 1000 zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zasięg terytorialny a opodatkowanie PCC

W myśl art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy:

 • nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

 • czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcja opodatkowana VAT a opodatkowanie PCC

Zgodnie z art. 2 pkt 4 nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 • w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Nabycie towarów od osoby prywatnej

Polski podatnik VAT, który nabywa towary od zagranicznej osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) nie rozpozna wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast czy będzie podlegała PCC, zależy przede wszystkim od miejsca zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli umowa będzie zawarta poza granicami Polski, wówczas nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Lubuskiego Urzędu Skarbowego z 24.08.2005 r. o sygn. LUS/I-2/443-79/05/KW czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22.04.2016 r. o sygn. IBPB-2-1/4514-112/16/DP, a także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7.08.2009 r. o sygn. ITPB2/436-72/09/PS.

Zagraniczne aukcje internetowe

Jeżeli polski podatnik nabywa towary na zagranicznych aukcjach internetowych, wówczas określenie miejsca zawarcia transakcji ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania bądź siedzibę składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy.

W tej sytuacji, gdy polski podatnik mieszkający w Polsce dokonuje zakupu na zagranicznej aukcji internetowej, to daną umowę zakupu uważa się za zawartą na terenie Polski. W związku z powyższym nabycie danych towarów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem PCC w Polsce. Oczywiście, jeżeli okazałoby się, że sprzedawca tych towarów jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym z VAT, wówczas dana transakcja nie podlegałaby opodatkowaniu PCC, ponieważ podlegałaby ustawie o VAT.

Tego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7.12.2016 r. o sygn. 2461-IBPB-2-1.4514.511.2016.2.PM.

Identyfikacja dokonania czynności w VAT z tytułu zawartych umów zakupu/sprzedaży towarów

Na koniec warto zaznaczyć, iż wyłączone z opodatkowania podatkiem PCC są te czynności, których dokonanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

Oznacza to, że o wyłączeniu opodatkowania PCC umowy sprzedaży nie decyduje status stron transakcji jako podatników VAT, lecz znaczenie ma warunek, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności cywilnoprawnej (np. zawarcia umowy kupna sprzedaży towarów) jest opodatkowana lub zwolniona z VAT.

Wyłączenie danej czynności cywilnoprawnej z opodatkowania podatkiem PCC nastąpi zatem jedynie wtedy, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności jedna ze stron jest podatnikiem VAT. Zatem przy zawieraniu umów sprzedaży status podatnika musi posiadać sprzedający, natomiast bez znaczenia jest status podatkowy nabywcy, bowiem w momencie zakupu towaru od sprzedawcy, który nie jest podatnikiem, nabywca nie rozpozna po swojej stronie obowiązku opodatkowania danej transakcji w VAT.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13.09.2016 r. o sygn. IBPB-2-1/4514-348/16-2/MZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów