0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi świadczone przez nierezydentów nieobjęte podatkiem u źródła – cz.2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej polskich podatników korzysta z usług świadczonych przez kontrahentów zagranicznych nieposiadających siedziby działalności w Polsce. Zakup większości usług od kontrahentów zagranicznych wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności w postaci poboru podatku u źródła przed zapłatą za te usługi oraz złożeniem stosownej informacji do urzędu skarbowego.  Jakby tego było mało, wszystko musi obywać się zarówno z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem sprzedawcy, jak i z uzyskaniem od niego certyfikatu rezydencji (głównego miejsca opodatkowania jego dochodów).  Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się usługi świadczone przez nierezydentów, które na razie jeszcze nie są objęte obowiązkiem opodatkowania podatkiem u źródła.

Usługi świadczone przez nierezydentów szkoleniowe

Jedną z usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła są usługi szkoleniowe, konferencyjne. Podmioty zagraniczne będące nierezydentami w Polsce i świadczące usługi na rzecz polskich podatników prowadzących działalność gospodarczą otrzymają za niei wynagrodzenie niepomniejszone o potrącony przez odbiorcę podatek u źródła.

Potwierdzają to poniższe stanowiska Ministerstwa Finansów.

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2011 r. o sygn. IBPBI/2/423-1799/10/BG oraz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z 24 sierpnia 2017 r. o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.165.2017.1.JC

„[…] Spółka wysyła swoich pracowników na szkolenia i konferencje. Spółka w ramach prowadzonej działalności będzie kupować powyższe usługi od kontrahentów niebędących rezydentami RP. W świetle powyższego usługi szkoleniowe i udział w konferencjach pracowników Spółki nie będą miały charakteru podobnego do świadczeń doradczych. Usługi te nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu świadczonych usług szkoleniowych i za udział pracowników Spółki w konferencjach nie mieści się w żadnej z kategorii usług podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła […]”.

Usług świadczone przez nierezydentów tłumaczeniowe

Podobnie jak usługi szkoleniowe, tak i usługi tłumaczeniowe nie są zawarte w katalogu usług podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. 

Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2011 r. określone w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPBI/2/423-1800/10/BG w której wskazuje, że:

„[…] Spółka, która w ramach prowadzonej działalności będzie kupować usługi tłumaczenia dokumentów od kontrahentów niebędących rezydentami RP nie będzie zobowiązana pobrać podatek u źródła przy wypłacie należności dla zagranicznego podmiotu świadczącego te usługi. 

Usługi tłumaczenia dokumentów nie są wymienione w katalogu usług objętych obowiązkiem opodatkowania podatkiem u źródła (art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.) a także nie posiadają zbliżonego charakteru do świadczeń tam wymienionych. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wykonanych usług tłumaczenia dokumentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła”.

Niektóre usługi inżynieryjne 

Kolejnymi usługami niepodlegającymi obowiązkowi opodatkowania podatkiem u źródła są niektóre usługi inżynieryjne. 

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 26 września 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG podatnik, na którego rzecz świadczono usługi inżynieryjne, wyszczególnił je w następujący sposób:

 • „projektowanie wyrobu i jego poszczególnych elementów, w tym opracowanie rysunków technicznych,

 • prowadzenie badań i analiz technicznych projektowanych wyrobów i ich poszczególnych elementów,

 • badanie i dobór materiałów,

 • przeprowadzanie testów jakościowych i wytrzymałościowych projektowanych wyrobów i ich poszczególnych elementów,

 • budowa prototypów,

 • realizacja produkcji próbnej,

 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń umożliwiających w przyszłości produkcję i sprzedaż projektowanych wyrobów przez Spółkę”. 

Tak więc polscy podatnicy nabywcy wymagający posiłkowania się powyższymi usługami świadczonymi przez kontrahentów zagranicznych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce, nie będą mieli obowiązku pomniejszenia wypłaconej należności za powyższe usługi o podatek u źródła.

Część usług IT 

Kolejnymi usługami, których świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem u źródła, będą niektóre usługi IT. 

Jeden z polskich podatników zadał pytanie polskim organom podatkowym, czy nabywanie poniższych usług (nie w formie know-how ani licencji w ramach opłat za usługi IT) tylko jako użytkownik konkretnego oprogramowania będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła, a zatem, czy polski podatnik będzie zobowiązany pobrać owy podatek poprzez potrącenie z regulowanej (dla dostawcy usług) należności. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 30 września 2019 r. o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.308.2019.2.JS wskazał, że poniższe usługi informatyczne nie stanowią usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń ani świadczeń o podobnym charakterze, tak więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła:

 • „administrowanie i serwis sprzętu IT i aplikacji zainstalowanych,

 • serwisowanie, pielęgnowanie i utrzymywanie centrów danych,

 • utrzymywanie, administrowanie i rozwijanie sieci wewnętrznej i dostępu do Internetu,

 • archiwizacja danych i odtwarzanie danych oraz dostęp do danych elektronicznych,

 • administrowanie urządzeniami mobilnymi,

 • identyfikacja i dostęp do systemów - administrowanie kontami użytkowników,

 • administracja serwerów, monitoring baz danych,

 • poczta elektroniczna i systemy komunikacji/telefonii/video,

 • systemy kolaboracji/portal/intranet,

 • remote acces (zdalny dostęp),

 • firewall management,

 • systemy konsolidacji finansowej HFM/Essbase,

 • CRM MS Dynamics (zarządzanie relacjami z klientami),

 • SAP ERP, BW, Treasury software,

 • MES - Apriso, Ouality - Infinity,

 • interface’y pomiędzy systemami,

 • system graficzny ESKO,

 • EDI (elektroniczna wymiana danych),

 • systemy HR,

 • Enterprise Architecture,

 • PMO (project management office),

 • helpdesk,

 • administrowanie licencjami i subskrypcjami”.

Podkreślić należy, że podatnik w tym wypadku wykorzystywał miejsce (na przechowywanie swoich danych) na serwerach należących do dostawców tych usług IT, a serwery te albo należą do dostawców, albo są przez tych dostawców dzierżawione. 

Usługi zakupu przestrzeni reklamowej w internecie wraz z jej późniejszą sprzedażą kontrahentom zagranicznym 

Kolejny ciekawy przypadek usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła to zakup przestrzeni reklamowej w internecie. 

Niektórzy polscy podatnicy nabywają tego typu usługi od kontrahentów zagranicznych i sprzedają ją dalej polskim podatnikom. Istotne jest, że podatnicy nabywający przestrzeń reklamową nie zamieszczają tam własnych treści ani nie ingerują w to, co klient tam zamieści.

Nie są także świadczone przez polskiego podatnika nabywającego przestrzeń reklamową usługi projektowania, doradztwa, planowania czy inne pokrewne ani nie kupuje on od kontrahentów zagranicznych żadnych innych usług (towarzyszących)

Tak więc głównym przedmiotem nabycia jest tylko przestrzeń reklamowa. Ponadto należy dodać, iż wielokrotnie zdarza się, że ani polscy kontrahenci, ani też zagraniczni nie posiadają certyfikatów rezydencji dla określenia właściwego miejsca opodatkowania świadczonej usługi. Niemniej nabycie przestrzeni reklamowej od kontrahenta zagranicznego w powyższej postaci na razie nie podlega opodatkowaniu podatkowi u źródła.

WSA w wyroku z 21 czerwca 2018 r. wydanym w Krakowie o sygn. I SA/KR 442/18 stwierdził, iż nabycie przestrzeni reklamowej przez polskiego podatnika stanowi zakup towaru handlowego, a nie usługi i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Usługi najmu pojemników, pudełek, skrzynek, klatek i podobnych artykułów

Ostatnim niebagatelnym i dość niepozornym przykładem usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła są usługi najmu przez polskiego podatnika pojemników od niemieckiego kontrahenta. 

Ponadto pojemniki nie stanowią ani urządzenia przemysłowego, ani urządzenia handlowego. Według PKWiU można je sklasyfikować jako PKWiU 22.22.13 – „Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych”.

Tak więc w związku z umową najmu tych pojemników i zapłatą należności z tegoż najmu dla niemieckiego kontrahenta polski podatnik nie będzie zobligowany do potrącenia z tej należności podatku u źródła i odprowadzeniu go do urzędu skarbowego.

Potwierdza to również interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.391.2019.1.SK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów