0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi świadczone przez nierezydentów nieobjęte podatkiem u źródła – cz.1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niemniej to polscy podatnicy, nabywając usługi od zagranicznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), są zobligowani do pobrania podatku u źródła z zapłaty za daną usługę. Określenie wysokości podatku i kwoty podlegającej opodatkowaniu musi odbywać się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikatu rezydencji zagranicznego sprzedawcy. Istnieją jednak jeszcze niektóre rodzaje usług, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sprawdź, jakie usługi świadczone przez nierezydentów nie są opodatkowane!

Podmiot będący polskim rezydentem a nierezydent osiągający dochody na terytorium RP

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej ustawą o CIT, podatnicy posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (np. polska spółka z o.o., spółka akcyjna) podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast gdy nierezydent podatkowy, np. spółka z zagranicy, nie posiada siedziby firmy lub zarządu położonego w Polsce, wtedy będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc wyłącznie od dochodów, które będzie osiągać na terytorium RP.

Obligatoryjne opodatkowanie nierezydentów

Ustawodawca w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT wskazuje, że podatnicy niebędący polskimi rezydentami (nierezydenci), którzy nie posiadają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli wyłącznie od dochodów, które osiągają na terytorium RP.

Usługi świadczone przez nierezydentów - które rodzaje przychodów są zobligowani opodatkować w Polsce?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o CIT poprzez dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) należy rozumieć dochody (przychody) z:

 1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez zagraniczny zakład położony na terytorium Polski;

 2. położonej na terytorium Polski nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

 3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

 4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości;

 5. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

 6. niezrealizowanych zysków.

Przychody objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła w Polsce

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT z:

 1. odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);

 2. opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2a) tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów;

 1. tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;

 2. uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie, z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów;

 1. dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

- ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Opodatkowanie podatkiem u źródła (stawkę, wysokość przychodów) na terytorium RP usług świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz polskich podmiotów należy rozpatrywać przy uwzględnieniu certyfikatu rezydencji kontrahenta sprzedawcy i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem zbywcy.

Niektóre przychody wypłacane przez polski podmiot na rzecz nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła

Aktualnie występuje niewiele rodzajów usług nieobligujących polskiego nabywcy do potrącenia podatku u źródła z należności wypłacanych dla zagranicznego sprzedawcy za wyświadczenie tych usług. Poniżej zaprezentowano szereg linii stanowisk Dyrektorów KIS pokazujących, jakie jeszcze usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Należy jednak uważać na cienką granicę, która występuje przy niektórych ich rodzajach.

Usługi pośrednictwa

Osoba prawna (podatnik podatku CIT) spoza Polski świadcząca usługi pośrednictwa na rzecz polskiego podatnika o charakterze wykraczającym poza usługi opodatkowane podatkiem u źródła na terytorium RP winna uwzględniać poniższe przesłanki:

 1. brak jakiegokolwiek związku z usługami doradczymi, księgowymi, badaniami rynku, usługami prawnymi, usługami reklamowymi, zarządzaniem i kontrolą, przetwarzaniem danych, usługami rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

 2. oferowana usługa pośrednictwa nie może w żaden sposób być podobna do choćby jednej z powyższych usług, nie może mieć żadnych znamion tych usług ani nie może prowadzić do uwypuklenia się (wykrystalizowania się) choć w części jednej z powyższych usług.

Usługi świadczone przez nierezydentów - praktyczne przedstawienie

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 października 2011 r. o sygn. IBPBI/2/423-1225/11/BG

„[…] Wnioskodawca planuje założenie spółki kapitałowej, która to Spółka będzie zawierać umowy pośrednictwa handlowego, na podstawie których druga strona umowy zobligowana będzie do pozyskania partnerów biznesowych zainteresowanych nabyciem towarów produkowanych przez Wnioskodawcę lub udziałów bądź akcji w podmiotach zależnych od Spółki. Przedmiotowe umowy mogą być zawierane z podmiotami posiadającym siedzibę w kraju, z którym została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zatem, Spółka dokonując przedmiotowych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotów zagranicznych”.

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2015 r. o sygn. IBPBI/2/4510-251/15/MS

„[…] Spółka podpisała umowę z kontrahentem mającym siedzibę w Libanie (Agentem). Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Agenta następujących działań:

 • oferowanie kontrahentom z Libanu, Emiratów Arabskich, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algierii, Iranu oraz Iraku towarów sprzedawanych przez Zleceniodawcę na zasadzie wyłącznego reprezentowania,

 • organizowanie kampanii promocyjnych i targów w celu zainteresowania towarami Zleceniodawcy potencjalnych kontrahentów,

 • tworzenie bazy danych potencjalnych kontrahentów i wyszukiwanie firm zainteresowanych nabywaniem towarów od Zleceniodawcy,

 • przyjmowanie od kontrahentów zamówień na towary Zleceniodawcy.

Z tytułu świadczenia powyższych usług Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonego w umowie procentu od zrealizowanej przez Zleceniodawcę sprzedaży na rzecz kontrahentów pozyskanych przez Agenta. Głównym celem ww. umowy jest zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Zleceniodawcy, a zatem głównym elementem ww. umowy jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, usługi pośrednictwa handlowego (świadczone przez kontrahenta z Libanu) polegające na wyszukaniu odpowiednich klientów na towary produkowane przez Wnioskodawcę na terenie Emiratów Arabskich, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algierii, Iranu oraz Iraku nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie”. 

Jakie jeszcze rodzaje usług świadczonych przez zagraniczne podmioty na rzecz polskich przedsiębiorców mogą być zwolnione z obowiązku ich opodatkowania w Polsce podatkiem u źródła? O tym w drugiej części publikacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów