Poradnik Przedsiębiorcy

Ile lat musi minąć do przedawnienia długu? Ustawowe terminy

Przepisy Kodeksu cywilnego wspominają o upływie terminu przedawnienia długu. Oznacza to, że przedawnienie długu istnieje, ale nie oznacza, że dług wygasa z urzędu i przestaje zobowiązywać. W rezultacie dłużnik nie ma obowiązku spłacenia zobowiązania, chyba że osobiście zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od spłaty. Jakie są zatem konsekwencje przedawnienia? Ile lat musi minąć do przedawnienia długu?

Rodzaj długu, który posiada najkrótszy okres przedawnienia to nieuregulowane mandaty czy roszczenia z tytułu umowy przewozu. Przedawniają się one bowiem już po upływie jednego roku. Te pierwsze często są bagatelizowane i rzucane w niepamięć, co nie powinno się zdarzać.

Często wydaje nam się, że podmiot, wobec którego się zadłużyliśmy, nie będzie ubiegał się o zapłatę. Liczymy, że dług może się przedawnić, co niekoniecznie musi się wydarzyć. Oczekując na przekształcenie się tego roszczenia w roszczenie niezupełne obliczamy ile lat musi minąć do przedawnienia długu. Istnieje jednak ryzyko skierowania przez wierzyciela sprawy do sądu, co spowoduje naliczenie dodatkowych opłat. Nie wspominając o tym, że taki proces może trwać nawet kilka lat. Nie warto więc ignorować pozornie zwykłego zobowiązania (np. mandat), ponieważ może to skutkować obciążeniem dodatkowymi obowiązkami i kosztami, których można było uniknąć.

Przykładowe terminy przedawnień

Ile lat musi minąć do przedawnienia długu wg Kodeksu cywilnego? Ustawa podaje 2 podstawowe terminy przedawnienia długów:

  • 6 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu,

  • 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

Ile lat musi minąć do przedawnienia długu z innych kategorii finansowych? Dla niektórych typów zobowiązań zostały wyznaczone odmienne, skrócone terminy:

Rodzaj zadłużenia

Czas, po jakim ulega przedawnieniu

mandat

1 rok

roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży

1 rok

roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury

2 lata

roszczenia z tytułu umowy sprzedaży

2 lata

roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy

2 lata

roszczenia z tytułu umowy o dzieło

2 lata od dnia oddania dzieła

usługi telekomunikacyjne

2 lata

debet na koncie

2 lata - dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego. Termin przedawnienia biegnie od daty, w której należało spłacić debet

wszelkie należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

3 lata

należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami

3 lata

niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka/przedpłata

3 lata

roszczenia z tytułu umowy o pracę

3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie

roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej

3 lata

zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki

3 lata, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty kredyty czy pożyczki

zadłużenie z tytułu czynszu

3 lata

zadłużenie na karcie kredytowej

3 lata

zobowiązania podatkowe

  • 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości)

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)

długi spadkowe

6 lat, jeżeli wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu wyegzekwowania zapłaty

inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju

6 lat

Ile lat musi minąć do przedawnienia długu długu wieloletniego?

Odpowiadając na pytanie ile lat musi minąć do przedawnienia długu, który jest wieloletni należy wskazać, że nie wszystkie zobowiązania wygasają w tym samym czasie np. po zaledwie roku lub dwóch. Spirala zadłużenia może ciągnąć się latami. Zobowiązania powstające z mocy prawa (podatki) przedawniają się po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.