Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty sądowe w sprawach cywilnoprawnych

Każdy, kto decyduje się na założenie sprawy w sądzie musi liczyć się na wstępie z poniesieniem kosztów sądowych. Zasady pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych, ich wysokość, a także zasady ich zwrotu określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jak rozpoznać wysokość kosztów sądowych? Kiedy jakie opłaty sądowe się stosuje?

Opłaty sądowe - co im podlega?

Opłacie sądowej podlegają czynności wymienione wprost przez ustawę:

 • pozew (w tym pozew wzajemny),
 • apelacja i zażalenie,
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • interwencja główna i uboczna,
 • skarga:

  • o wznowienie postępowania,
  • o uchylenie wyroku sądu polubownego,
  • na orzeczenie referendarza sądowego,
  • na czynności komornika,
 • wniosek:
  • o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  • o ogłoszenie upadłości,
  • o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
  • o wpis w KRS i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów.
  • Rodzaje kosztów sądowych

Wyróżnia się trzy rodzaje opłat sądowych:

OPŁATA STAŁA

OPŁATA STOSUNKOWA

OPŁATA PODSTAWOWA

 • sprawy o prawa  prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe

 • sprawy o prawa majątkowe

 • sprawy, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej

 • nie jest zależna od wartości przedmiotu sporu ani wartości przedmiotu zaskarżenia

 • wynosi 5% (a postępowaniu grupowym 2%) wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia

 • pobranie opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty

 • min. 30 zł

 • min. 30 zł

 • min. 30 zł

 • max. 5.000 zł

 • max. 100.000 zł

-