Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura do paragonu w JPK

Sprzedaż na rzecz firm obowiązkowo musi być dokumentowana fakturą. Natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych - paragonem fiskalnym (oczywiście z pewnymi wyjątkami -  zwolnienie z kasy fiskalnej). Co ważne, przepisy nie zabraniają, by sprzedaż na rzecz firm udokumentować dodatkowo paragonem fiskalnym i nie zabraniają wystawienia faktury do paragonu dla sprzedaży na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności. Co zrobić, kiedy mamy dwa dokumenty sprzedaży, czyli paragon fiskalny i fakturę do paragonu? Który z nich powinien zostać wykazany w JPK? Czy każda faktura do paragonu w JPK jest wykazywana? Odpowiedź brzmi - to zależy.

Sprzedaż na rzecz firm udokumentowana fakturą do paragonu a rejestr sprzedaży VAT

Obecne stanowiska urzędów skarbowych, w nawiązaniu do zmian jakie wprowadzono do ustawy o VAT od 2017 roku, dotyczących rozszerzenia zakresu danych wymaganych w rejestrze sprzedaży VAT o numer identyfikatora podatkowego, stanowią, iż sprzedaż na rzecz firm udokumentowana najpierw paragonem, a następnie wystawioną fakturą powinna być wykazana w rejestrze sprzedaży VAT na podstawie faktury, a nie paragonu czy raportu z kasy fiskalnej. Powoduje to pewną trudność u osób, które przywykły do księgowania zbiorczego sprzedaży nabitej na kasę fiskalną. Chcąc bowiem sprostać wymaganiom, jakie przywołał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR z 21 listopada 2016 r. oceniającej stan prawny na 2017 rok, należy mieć na uwadze że:

“(...) jeżeli Wnioskodawca będzie nadal ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej całą sprzedaż, w tym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która obowiązkowo powinna być dokumentowana fakturami VAT, to w związku ze zmianą brzmienia przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2017 r. będzie zobowiązany ewidencjonować tą sprzedaż w odrębnym rejestrze. Z dniem 1 stycznia 2017 roku rejestr sprzedaży Wnioskodawcy powinien zawierać (jak dotychczas) miesięczny raport fiskalny dotyczący sprzedaży oraz faktury VAT (ujmowane każda z osobna) dokumentujące określone czynności. Ponadto (odmiennie niż dotychczas) ww. rejestr powinien obejmować obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego sprzedaży pomniejszony o sprzedaż paliwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ każdą z faktur VAT z podpiętym paragonem fiskalnym dokumentującą sprzedaż paliwa na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Strona powinna z dniem 1 stycznia 2017 r. ująć w rejestrze sprzedaży odrębnie, ażeby prowadzona przez Stronę ewidencja sprzedaży VAT zawierała wszystkie dane służące identyfikacji poszczególnej transakcji (w tym m.in. numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej). Wnioskodawca nie będzie mógł (jak dotychczas) sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ujmować w rejestrze sprzedaży VAT pod pozycją stanowiącą obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego sprzedaży dla wszystkich klientów (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), ponieważ każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą przypisany jest inny numer identyfikatora podatkowego”.

Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej udokumentowana fakturą do paragonu a rejestr sprzedaży VAT

W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych powyżej przytoczona interpretacja nie jest już tak rygorystyczna, stanowi bowiem, że: “(...) należy stwierdzić, że Strona nie ma i nie będzie miała (od 1 stycznia 2017 r.) obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych udokumentowanej fakturami VAT (z podpiętymi paragonami) w innych niż kasa rejestrująca ewidencjach VAT”. Zatem w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych wystarczy wykazanie jej w zbiorczym raporcie okresowym i dokonanym na jego podstawie jednym zbiorczym wpisem w Rejestrze sprzedaży VAT.

Faktura VAT do paragonu w JPK - jak działa w systemie księgowości online?

W systemie wFirma.pl możliwe jest wystawianie paragonów fiskalnych (konieczne przy tym jest posiadanie drukarki fiskalnej) lub księgowanie łącznych raportów okresowych, jak również istnieje możliwość wystawiania faktur do paragonu. Czy możliwe jest zatem postępowanie zgodne z obecnym stanowiskiem organów podatkowych? Tak.

Jeżeli przedsiębiorca posiada zewnętrzną kasę fiskalną, to na koniec miesiąca w systemie wFirma.pl księguje przychody z kasy na podstawie łącznego miesięcznego raportu okresowego poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

 Faktura do paragonu w JPK - księgowanie ŁRO

Jeżeli na raporcie fiskalnym znalazła się sprzedaż udokumentowana fakturą do paragonu w systemie, która od stycznia 2018 roku jest automatycznie księgowana zarówno do KPiR, jak i rejestru sprzedaży VAT (a zatem jest też wykazywana poprawnie w JPK_VAT) to należałoby pamiętać o konieczności wyksięgowania takiego przychodu podczas księgowania raportu z kasy fiskalnej. W tym celu należałoby po zakończeniu miesiąca przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT SPRZEDAŻY i dzięki filtrowi rodzaju: FAKTURY DO PARAGONU w prawym dolnym rogu sporządzić zestawienie przychodów z faktur do paragonu.

 Faktura do paragonu w JPK - filtr w rejestrze VAT sprzedaży

Na podstawie takiego zestawienia możliwe jest pomniejszenie księgowanego raportu z kasy fiskalnej, czyli w pierwszej kolejności księgowany jest w całości raport z kasy fiskalnej, a następnie księgowany jest zapis wyksięgowujący przychód z faktur do paragonu poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, wprowadzony ze znakiem minus.

Faktura do paragonu w JPK - wyksięgowanie rejestru faktur do paragonu