0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz bardziej popularne stają się usługi w zakresie handlu świadczone drogą elektroniczną. Wśród nich najczęściej można spotkać sprzedaż wirtualnych przedmiotów, które przesyłane są za pośrednictwem internetu pomiędzy stronami transakcji, np. waluta lub akcesoria do wirtualnego świata gry. Większość osób zajmujących się taką działalnością ma wątpliwości w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku VAT. Problem sprawia również ustalenie, na jakich zasadach opodatkować uzyskany dochód.

Usługi elektroniczne według ustawy o VAT

Wirtualne transakcje, których przedmiot wymiany posiada postać niematerialną, możliwą do przesyłu przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, może zostać uznane za usługi elektroniczne w świetle przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja organów skarbowych jest tym bardziej możliwa, jeżeli w zamian osoba będąca sprzedawcą dostaje wynagrodzenie w postaci pieniężnej.

Definicja usług elektronicznych została określona w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy. Usługa jest przesyłana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, a jej całość nadawana, odbierana lub transmitowana jest za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy świadczenie usług należy rozumieć jako każde dokonane świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Wśród tych świadczeń wymieniono także przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W odniesieniu do przepisów unijnych

Zgodnie z przepisami ogólnymi ww. ustawy przez usługi elektroniczne należy rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku. Wedle wspomnianego artykułu rozporządzenia do usług świadczonych drogą elektroniczną należą świadczenia dokonywane za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, które muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć charakter zautomatyzowany,
  • wymagać minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie byłoby niemożliwe bez wykorzystania technologii informacyjnej.

Usługi elektroniczne obejmują w szczególności (art. 7 ust.2 rozporządzenia):

  • ogólne dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami,
  • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa,
  • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę,
  • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online,
  • pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny,
  • usługi wyszczególnione w załączniku I rozporządzenia.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zgodnie z powyższym świadczenie usług wspomnianych na wstępie, za które sprzedający otrzymuje wynagrodzenie definiuje go jako podatnika VAT, a co za tym idzie - powinien taką sprzedaż opodatkować. Ustawodawca natomiast nie przewidział dla usług elektronicznych ani stawki obniżonej, ani zwolnienia z opodatkowania. Zatem jeżeli transakcja będzie miała miejsce na terytorium kraju, należy ją opodatkować według stawki standardowej 23%.

Sprzedaż usług elektronicznych a podatek dochodowy

Jak wynika z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, świadczenie usług w sposób zorganizowany i ciągły spełnia podstawowy warunek pozwalający uznać takie działanie za prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2).

W związku z tym, decydując się na świadczenie usług sprzedaży produktów wirtualnych drogą elektroniczną w celach zarobkowych, należy założyć działalność gospodarczą. Możliwe jest to poprzez złożenie w urzędzie miasta wniosku CEIDG-1, gdzie podatnik dokonuje wyboru, na jakich zasadach chce rozliczać uzyskany dochód. Czy w takim przypadku przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Otóż tak.

Przedsiębiorca może rozliczać się na zasadach ryczałtu, jeżeli prowadzi działalność usługową w zakresie handlu, podczas której dokonuje sprzedaży uprzednio nabytych produktów (wyrobów) lub towarów w stanie nieprzetworzonym (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Zgodnie z przytoczonymi przepisami osoba świadcząca usługi elektroniczne może skorzystać z prawa do ryczałtu, ponieważ przedmiotem jej działalności są wirtualne towary oferowane właśnie w postaci nieprzetworzonej. W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b właściwą stawką ryczałtu, z której podatnik może skorzystać to 3%.

Potwierdzenie na powyższe jest stanowisko jakie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 roku (sygn. IPTPB1/415-531/13-2/MD). Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie zamierzał otworzyć działalność gospodarczą świadczącą sprzedaż detaliczną wirtualnych przedmiotów z gier komputerowych, takich jak wirtualne waluty gier. Przedmioty te miały być odsprzedawane w takiej samej formie, w jakiej zostały nabyte przez wnioskodawcę. Organ skarbowy stwierdził co następuje: “Mając powyższe na względzie

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

 stwierdzić należy, iż jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez Niego rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary - odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na sprzedaży wirtualnych przedmiotów z gier należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.”

Zgodnie z powyższym osoba zamierzająca świadczyć usługi drogą elektroniczną np. w postaci odsprzedaży wirtualnej waluty wykorzystywanej w grach, powinna zgłosić wykonywanie działalności gospodarczej nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnik wówczas posiada pełne prawo do skorzystania z niższej stawki ryczałtu. Należy przy tym pamiętać, aby omawianą sprzedaż wirtualną opodatkować podstawową krajową stawką podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów