0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie windykacji przedsądowej w sytuacji zbliżającego się przedawnienia wierzytelności jest ryzykowne, niewielki błąd może doprowadzić do powstania po stronie dłużnika zarzutu oddalającego przyszłe powództwo. Należy się przed tym zabezpieczyć.

W tym momencie nie chce procesu. Jak zapobiec przedawnieniu?

W relacjach handlowych prowadząc z kontrahentem negocjacje dotyczące polubownej spłaty zadłużenia, osoby prowadzące działalność starają się unikać długiej drogi sądowej - sporu, który może doprowadzić do zerwania współpracy przy kolejnych wspólnych umowach, projektach. Jednak z upływem czasu i negocjacji wierzytelności mogą się szybko przedawnić. W takiej sytuacji należy skorzystać z możliwości przerwania biegu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (m.in. pozew),
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji.

Jaka czynność przed sądem przerwie bieg przedawnienia?

Jak wyżej wspomniano, pozew może nadszarpnąć relacje handlowe, a także bywa, że jest dla wierzyciela znacznym obciążeniem finansowym (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego), a także rodzi obowiązki zebrania dowodów itp. W takiej sytuacji warto skorzystać z zawezwania do próby ugodowej uregulowanego w art. 184 - 186 kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowanie pojednawcze jest przeprowadzane przez sąd rejonowy, niezależnie od tego, jaki sąd byłby właściwy do merytorycznego rozpoznania sprawy. Zgodnie z treścią art. 23 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł. Zawezwanie do próby ugodowej to pismo procesowe, w którym należy jak najdokładniej określić swoje roszczenia ze względu na skutek polegający na przerwaniu biegu przedawnienia wobec nich. Zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga przedstawienia szczegółowych dowodów, co stanowi istotną zaletę postępowania pojednawczego, ponieważ można je zainicjować także wtedy, gdy z jakiegoś powodu wierzyciel nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych do wniesienia pozwu dowodów. Należy pamiętać, że w ramach postępowania pojednawczego możliwe jest zawarcie ugody sądowej, która może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić podstawę egzekucji. Co do zasady taka ugoda zamyka już potrzebę prowadzenia sporu sądowego dotyczącego tego samego roszczenia między tymi samymi stronami.

Czy możliwa jego ugoda przed sądem?

Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce obrotu bardzo rzadko kończy się (wbrew założeniom ustawodawcy) zawarciem ugody. Najczęściej strony nie stawiają się na posiedzenie, które jest tylko jedno lub deklarują, że nie chcą zawrzeć ugody. Najważniejszym praktycznym skutkiem zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia. Nie ma tu znaczenia, czy przeciwnik w jakikolwiek sposób zareaguje na zawezwanie do próby ugodowej – nawet jeśli nie stawi się do sądu, bieg przedawnienia zostaje przerwany.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów