0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwanie biegu przedawnienia - sposoby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że od momentu przerwania biegnie ono na nowo. W przypadku czynności przed sądem biegnie na nowo od momentu zakończenia postępowania. Jeśli przepisy szczególne nie wskazują inaczej, to termin przedawnienia wynosi 10 lat.  Za świadczenia okresowe i te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej termin wynosi 3 lata.  W przypadku zobowiązań podatkowych termin przedawnienia wynosi co do zasady 5 lat, natomiast jeżeli zobowiązanie wiązało się z doręczeniem decyzji organu- wówczas 3 lata. We wszystkich przypadkach roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem zobowiązanie przedawnia się z upływem 10 lat.

Czy spłata części zadłużenia wpływa na przerwanie biegu przedawnienia?

Tak. Częściowa spłata zadłużenia (np. rata) jest uznaniem roszczenia przez dłużnika. Dokonując wpłaty pewnej sumy pieniędzy, dłużnik przyznaje się przez to że jest winien wierzycielowi pewną sumę pieniędzy a tym samym potwierdza istnienie oraz zasadność wierzytelności w stosunku do siebie. Wierzyciel może taką częściową zapłatę odebrać jako aktywność ze strony dłużnika zmierzającą do całkowitego zaspokojenia.  Zabieg taki na mocy art. 123 § 1 kodeksu cywilnego stanowi przerwaniebiegu przedawnienia roszczenia.

Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia? 

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko wtedy, gdy przed upływem terminu przedawnienia wierzytelności, dłużnik uzna swój dług. Art. 123 Kodeksu cywilnego wskazuje, kiedy bieg przedawnienia ulega przerwaniu, a więc:

  1. Poprzez dokonanie każdej czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

  2. poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy dojdzie do procesu sądowego a inicjatorem procesu jest dłużnik występujący z wnioskiem o uznanie zarzutu przedawnienia, to na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia częściowej zapłaty zobowiązania przez dłużnika. Dlatego też ważne jest aby zachowywać wszelkie dokumenty świadczące za otrzymaniem części długu np. potwierdzenie przyjęcia przelewu, pokwitowanie zapłaty.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów