0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks karny skarbowy wyróżnia dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Definicja przestępstwa skarbowego

Zgodnie z art. 53 § 2 przestępstwo skarbowe oznacza czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Natomiast wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem może być także inny czyn zabroniony wskazany bezpośrednio w k.k.s. Odpowiedzialności karnej podlega podmiot, który popełnił czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą wówczas ustawę. Jeśli społeczność czynu jest znikoma, nie uznaje się go za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Przykłady przestępstw i wykroczeń skarbowych

Za przestępstwo skarbowe Kodeks karny skarbowy uznaje ukrywanie dochodów przed urzędem skarbowym (art. 54 k.k.s.) poprzez np. nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, czy też niezłożenie (i nieopłacenie) deklaracji - co prowadzi do tego, że naraża się podatek na uszczuplenie. Czyny te podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności. Natomiast wykroczeniu skarbowemu podlega niezłożenie deklaracji w terminie, niedokonanie aktualizacji objętych nią danych, czy też uporczywe niepłacenie podatku w terminie. Podmiot, który popełnił dane czyny podlega karze grzywny.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa-wykroczenia skarbow(...).pdf
Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa skarbowego - wzor.doc

Forma zgłoszenia popełnienia przestępstwa skarbowego

Sprawca przestępstwa skarbowego ma prawo do dobrowolnego oddania się odpowiedzialności karnej skarbowej. W tym celu powinien złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jeszcze przed wezwaniem organów skarbowych w celu wyjaśnienia sprawy. Zawiadomienie bowiem będzie bezskuteczne, jeżeli zostanie złożone:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Pismo należy złożyć w formie pisemnej w urzędzie skarbowym. Złożenie zawiadomienia w urzędzie jest bezpłatne.

Elementy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne sprawcy: imię, nazwisko oraz adres,
 • dane przedsiębiorstwa: nazwa i adres siedziby,
 • nazwę urzędu właściwego sprawcy,
 • wskazanie przepisów kodeksu, pod które podlega dokonany czyn,
 • dokładne określenie czynu popełnionego przez sprawcę,
 • informację o uiszczeniu uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej,
 • okres, za który należność została opłacona oraz wskazanie jej wysokości,
 • informację o niepodleganiu okolicznościom opisanym w art.16 § 5 i § 6 k.k.s.,
 • podpis sprawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów