Poradnik Przedsiębiorcy

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia - wzór z omówieniem

Ochrona danych osobowych nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, ale również placówek państwowych, takich jak szpitale, urzędy czy szkoły. Te ostatnie często wykorzystują wizerunki swoich uczniów dla celów promocyjno-marketingowych, czy to umieszczając je w szkolnych gablotach, czy też tworząc galerie na stronie internetowej. Szkoła musi wówczas zadbać o to, by posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych podopiecznego. W jaki sposób? Konieczna jest zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia.

Pobierz darmowy wzór zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Dokument bez tytułu (20).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Dokument bez tytułu (17).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wizerunek ucznia jako chroniona dana osobowa

Czym jest wizerunek? Na to pytanie odpowiada zarówno słownik języka polskiego, jak i kodeks cywilny. Pojęcie to oznacza czyjąś podobiznę na rysunku, obrazie, zdjęciu itp. lub sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana. Natomiast kodeks cywilny wymienia wizerunek jako jeden z elementów dóbr osobistych człowieka.

Art. 23 Kodeks Cywilny

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 

Stąd wizerunek podlega ochronie, a jego przetwarzanie wymaga zgody.

Ochrona wizerunku ucznia

Wizerunek jako dobro osobiste, w tym też dana osobowa, podlega ochronie m.in. na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z zapisami wspomnianego aktu prawnego przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej jest możliwe, ale należy przy tym wykazać:

  • zgodność z prawem,
  • celowość,
  • adekwatność zakresu przetwarzanych danych do celu. 

Art. 4. Rozporządzenia RODO

2) przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Zatem szkoła decydująca się na publikację wizerunku ucznia powinna zadbać o legalność przetwarzanych danych.

Art. 6 Rozporządzenia Rodo mówi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

W tym celu powinna zostać stworzona zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia, którego zdjęcia mają być publikowane w imieniu szkoły.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia

Sam fakt uczęszczania do danej placówki szkolnej nie stanowi podstawy do przetwarzania danych ucznia w celach marketingowych. Aby szkoła jako administrator danych osobowych miała prawo do wykorzystania wizerunku swoich podopiecznych, musi posiadać zgodę. Co ważne zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia nie może być dorozumiana. Zatem najlepiej sformułować ją w formie pisma.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia powinna zawierać takie informacje jak:

  • data i miejsce jej udzielenia;
  • cel;
  • zakres (np. umieszczenie w gazetce szkolnej, na stronie WWW szkoły);
  • czas obowiązywania zgody (np. ograniczona czasowo trwa od… do.../nieograniczona czasowo);
  • podpis potwierdzający jej udzielenie.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia - kto wyraża (podpisuje) zgodę?

W przypadku uczniów najczęściej szkoła ma do czynienia z osobami małoletnimi - poniżej 18. roku życia. Tę grupę należy jeszcze podzielić na uczniów:

  • poniżej 13 lat - brak zdolności do czynności prawnych;

  • między 13. a 18. rokiem życia - ograniczona zdolność do czynności prawnych.

Zatem przez kogo może zostać podpisana zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia?

W przypadku podopiecznych poniżej 13 lat zgodę powinien podpisać przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów, czyli przedstawiciel ustawowy. Druga grupa uczniów między 13. a 18. rokiem życia może złożyć podpis na piśmie jednak szkoła i tak powinna wymagać, by zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia została potwierdzona przez opiekuna prawnego (np. rodzica).

Oczywiście uczniowie powyżej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych sami decydują o wyrażeniu zgody bądź nie na wykorzystanie wizerunku.