0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie od decyzji podatkowej - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Fiskus nie jest nieomylny. Zdarzają się sytuacje, kiedy organ podatkowy podejmuje decyzje, z którą nie zgadza się przedsiębiorca. Jeśli podatnik nie jest zadowolony z decyzji urzędu skarbowego, dyrektora izby celnej czy dyrektora izby skarbowej, może złożyć odwołanie od decyzji podatkowej. Jak poprawnie takie odwołanie sporządzić?

Pobierz darmowy wzór Odwołania do decyzji podatkowej w dwóch formatach PDF i DOCX

Do pobrania:

Odwołanie od decyzji podatkowej - wzór-pdf.pdf
Odwołanie od decyzji podatkowej - wzór-doc.doc

Odwołanie od decyzji podatkowej - pouczenie o trybie odwoławczym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzanych np. przez urząd skarbowy. Po zakończonej kontroli organ podatkowy zawsze zobowiązany jest wydać decyzję podatkową, która kończy postępowanie w danej sprawie. Jednym z obowiązkowych elementów takiej decyzji jest pouczenie o trybie odwoławczym. Odbiorca decyzji musi być bowiem wyraźnie poinformowany o możliwych sposobach odwołania się od decyzji oraz przysługującego mu na to czasu.

Odwołanie od decyzji podatkowej - do kogo się zwracać?

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. I tak właściwym do odwołania decyzji:

 • naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej,

 • naczelnika urzędu celnego jest dyrektor izby celnej,

 • dyrektora urzędu kontroli skarbowej jest dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej,

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Rolę organu pierwszej bądź drugiej instancji może pełnić również minister finansów.

W przypadku, gdy decyzja pierwszej instancji została wydana przez organ wyższego stopnia (np. izba skarbowa, samorządowe kolegium odwoławcze), wówczas odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam organ.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji podatnik może odwołać się jedynie do jednej instancji.

Odwołanie od decyzji podatkowej - gdzie i kiedy złożyć?

Odwołanie od decyzji podatkowej należy skierować do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zatem przedsiębiorca, który nie zgadza się np. z decyzją urzędu skarbowego, odwołanie kieruje do dyrektora izby skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, jednak samo pismo składa w urzędzie skarbowym, który decyzję wydał.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Odwołanie od decyzji podatkowej - przekroczenie terminu

Jeśli podatnik złoży pismo odwołujące po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie nie zostanie rozpatrzone. Zainteresowany ma jednak możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu. Aby termin został przywrócony, podatnik musi jednak udowodnić, że spóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych.

Podanie o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem od decyzji podatkowej należy wówczas złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jego przekroczenia.

Odwołanie od decyzji podatkowej - metody składania

Pismo odwoławcze może zostać wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście.

Każdy podatnik składający odwołanie powinien pamiętać, aby zachować dowód jego złożenia. Dowodem złożenia odwołania od decyzji podatkowej będzie dowód nadania listu poleconego lub podbita w urzędzie kopia pisma.

Złożenie odwołania nie podlega opłacie skarbowej. 

Jeśli złożenie odwołania na piśmie jest z jakichś przyczyn niemożliwe, podatnik ma możliwość złożenia ustnego odwołania do protokołu.

 

Odwołanie od decyzji podatkowej - elementy

Odwołanie od decyzji podatkowej powinno zawierać:

 • oznaczenie organu odwoławczego, do którego kierowane jest pismo,

 • oznaczenie organu podatkowego, który wydał decyzję,

 • dane odwołującego (imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP, nazwa firmy, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności),

 • przedstawienie zarzutów przeciw decyzji (np. naruszenie przepisów postępowania poprzez pominięcie okoliczności mających istotny wpływ na jej wynik),

 • określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania (uchylenie decyzji, zmiana decyzji lub ponowne rozpatrzenie sprawy),

 • wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie,

 • odręczny podpis.

Odwołanie od decyzji podatkowej - rozpatrzenie

W ciągu 14 dni od otrzymania pisma organ podatkowy, do którego wpłynęło pismo, ma obowiązek przekazać je wraz z aktami sprawy do właściwego organu odwoławczego. Organ wydający decyzję ma także obowiązek ustosunkowania się do przedstawionych przez podatnika zarzutów.

Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję, która ma charakter ostateczny. Czas oczekiwania na decyzje w sprawie wynosi 2 miesiące. Jeśli jednak sprawa jest skomplikowana, termin ten może ulec przedłużeniu - o czym organ rozpatrujący zobowiązany jest poinformować podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów