0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana wysokości przychodów z ryczałtu w trakcie roku a rozliczenie składki zdrowotnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

2022 rok to wiele nowości w ustawach podatkowych zafundowanych podatnikom przez prawodawcę. Część przepisów została nieco zaktualizowana, część zmodernizowana niemal nie do poznania. W ustawach składających się na Polski Ład występują też zupełnie nowe regulacje prawne. Jedną z podstawowych nowości jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Inną, równie ważną, odnoszącą się do składki zdrowotnej, jest modyfikacja metodologii obliczania składki zdrowotnej. Zmiana dotyczy wszystkich form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc i ryczałtu ewidencjonowanego. Jak zmiana wysokości przychodów z ryczałtu wpływa na rozliczenia? Wyjaśniamy. 

Wiele wątpliwości związanych ze składką zdrowotną na ryczałcie w Polskim Ładzie

Podatnicy w 2022 roku mają bardzo dużo wątpliwości związanych z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu. Powstaje wiele pytań, ale jednym z nich jest to, w jaki sposób należy obliczyć składkę zdrowotną u podatnika stosującego ryczałt, a przede wszystkim, jak zmiany ustawowe wpłynęły na wysokość obliczonej składki zdrowotnej.

Jaka wobec tego będzie opłacalność prowadzonego na ryczałcie przedsięwzięcia wobec rosnącej kwoty składki zdrowotnej? A może istnieje rozwiązanie pozwalające złagodzić skutki rosnącej składki zdrowotnej? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Ryczałt ewidencjonowany a składka zdrowotna w 2022 roku

Jedną z wielu osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym.

W 2022 roku nastąpiła znaczna zmiana, jeśli chodzi o sposób ustalania comiesięcznej wysokości składki zdrowotnej.

Co ciekawe, procent składki zdrowotnej nie ulega zmianie, wynosi bowiem cały czas 9%. Nadal podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego jest pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego. 

Jednak jej wysokość jest uzależniona od przychodu uzyskiwanego przez ryczałtowca. Niemniej może to okazać się w niektórych sytuacjach korzystne, zwłaszcza biorąc pod uwagę uproszczoną wersję składki zdrowotnej.

Miesięczna składka zdrowotna na ryczałcie uzależniona od wysokości przychodu

Zgodnie z nowym art. 81 ust. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym) za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Miesięczną podstawę do obliczenia składki zdrowotnej u ryczałtowca zaprezentowano w poniższej tabeli.

Miesięczna podstawa i wysokość składki zdrowotnej u ryczałtowca

Limit przychodów

Podstawa zdrowotna

Procent podstawy zdrowotnej

Wysokość podstawy zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej

do 60 000 zł

6221,04 zł*

60%

3732,62 zł

335,94 zł

powyżej 60 000 zł do 300 000 zł

100%

6221,04 zł

559,89 zł

powyżej 300 000 zł

180%

11 197,87 zł

1007,81 zł

*Podstawa zdrowotna stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Roczna składka zdrowotna na ryczałcie uzależniona od wysokości przychodu

Nowa metoda obliczania miesięcznej składki zdrowotnej dla ryczałtowców to nie koniec. Ustawodawca w art. 81 ust. 2e ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym nakazał ustalanie rocznej wysokości składki zdrowotnej. Następnie ta wysokość będzie porównywana do sumy miesięcznych składek i w zależności od wyniku, tzn.:

 1. suma miesięcznych składek będzie mniejsza od rocznej składki 🡪 dopłata różnicy,
 2. roczna składka będzie większa niż suma miesięcznych składek 🡪 zwrot różnicy.

W przypadku, gdy wystąpi:

 • dopłata – płatnik składek ma obowiązek uregulować ją do 20 maja roku następnego po roku rozliczeniowym (za który były opłacane składki zdrowotne),
 • nadpłata – wówczas płatnik składek ma możliwość złożyć wniosek o zwrot powstałej nadpłaty w terminie do końca maja roku następnego po roku rozliczeniowym (za który były opłacane składki zdrowotne).

Zgodnie z powyższym przepisem roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem stanowią kwoty zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Roczna podstawa składki zdrowotnej u ryczałtowca

Roczny limit przychodów narastająco

Procent podstawy zdrowotnej

Liczba miesięcy prowadzenia działalności w roku kalendarzowym

Wysokość podstawy zdrowotnej

do 60 000 zł

60%

1 do 12

3732,62 zł

powyżej 60 000 zł do 300 000 zł

100%

6221,04 zł

powyżej 300 000 zł

180%

11 197,87 zł

*Podstawa zdrowotna stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Symulacja miesięcznej i rocznej składki na ryczałcie w zależności od wysokości przychodu

Ustawodawca wprowadził mechanizm dwukrotnego obliczania składki zdrowotnej za dany rok kalendarzowy. Mechanizm ten dzieli, jak już wspomniano, ustalenie wielkości składki zdrowotnej na 2 etapy, tzn.:

 1. etap ustalania na bieżąco w ciągu roku miesięcznej wysokości składki zdrowotnej do zapłaty przez cały rok kalendarzowy, 
 2. etap ustalania po zakończeniu roku kalendarzowego wysokości składki zdrowotnej za cały poprzedni rok kalendarzowy. 

Pierwszy etap polega na ustaleniu przychodu od początku roku do miesiąca, za który płatnik oblicza składkę zdrowotną. Następnie pomniejsza ten przychód o zapłacone od początku roku składki ZUS ubezpieczenia społecznego (opłacanego za siebie) do miesiąca, za który płatnik oblicza składkę zdrowotną. Dalej mnoży odpowiednią wysokość przeciętnego wynagrodzenia (czyli 60%, 100%, 180% z kwoty 6221,04 zł) w zależności od ustalonej kwoty swojego przychodu narastająco – przez 9%.

Drugi etap polega na ustaleniu rocznego przychodu, czyli od początku do końca roku kalendarzowego, za który płatnik składek opłacał miesięczne składki zdrowotne. Następnie płatnik składek pomniejsza ten przychód o zapłacone od początku do końca tego roku składki ZUS ubezpieczenia społecznego (opłacanego za siebie). Dalej mnoży odpowiednią wysokość przeciętnego wynagrodzenia (czyli 60%, 100%, 180% z kwoty 6221,04 zł) przez 12 miesięcy. Uzyskana suma będzie stanowić roczną podstawę składki zdrowotnej. Ostatnim krokiem będzie przemnożenie otrzymanej sumy, czyli rocznej podstawy składki zdrowotnej, przez 9%.

Należy także pamiętać, że przychód miesięczny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na ryczałcie zanim jeszcze zostanie porównany do powyższych progów przychodowych (limitów) musi być pomniejszony o:

 1. zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy,
 2. przychód w okresie zawieszenia działalności.

Przykład 1.

Przedsiębiorca, który wybrał ryczałt jako formę opodatkowania, uzyskuje średnio 6000 zł przychodu. Jest on już pomniejszony o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego. Przedsiębiorca w 2022 roku będzie przez cały rok prowadził działalność gospodarczą. Jego uzyskane potencjalne przychody przedstawiono w poniższej tabeli.

Mies.

Przychód miesięczny pomniejszony o ZUS

Przychód narastająco

Podstawa zdrowotna

Składka zdrowotna – 9%

1

6000 zł

6000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

2

6000 zł

12 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

3

6000 zł

18 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

4

6000 zł

24 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

5

6000 zł

30 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

6

6000 zł

36 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

7

6000 zł

42 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

8

6000 zł

48 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

9

6000 zł

54 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

10

6000 zł

60 000 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

11

6000 zł

66 000 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

12

6000 zł

72 000 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

SKŁADKA ZDROWOTNA MIESIĘCZNA – PODSUMOWANIE ZA ROK

4479,18 zł

ROCZNA SKŁADKA ZDROWOTNA 

6718,68 zł

RÓŻNICA DO DOPŁATY

2239,50 zł

Przedsiębiorca po obliczeniu sumy miesięcznej składki zdrowotnej oraz ustaleniu rocznej składki zdrowotnej będzie miał dodatkowo do uregulowania kwotę 2239,50 zł.

Przykład 2.

Przedsiębiorca, który wybrał ryczałt jako formę opodatkowania, uzyskuje średnio 5800 zł przychodu ze sprzedaży towarów. Przychód ten jest już pomniejszony o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy. W listopadzie 2022 roku może wystąpić zwrot towaru dla przedsiębiorcy na sumę 5000 zł (sprzedawca wystawił fakturę korygującą in minus). W 2022 roku będzie on przez cały rok prowadził działalność gospodarczą. Jego uzyskane potencjalne przychody przedstawiono w poniższej tabeli.

Mies.

Przychód miesięczny pomniejszony o ZUS

Przychód narastająco

Podstawa zdrowotna

Składka zdrowotna – 9%

1

5800  zł

5800,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

2

5800  zł

11 600,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

3

5800  zł

17 400,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

4

5800  zł

23 200,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

5

5800  zł

29 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

6

5800  zł

34 800,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

7

5800  zł

40 600,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

8

5800  zł

46 400,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

9

5800  zł

52 200,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

10

5800  zł

58 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

11

5800  zł

58 800,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

12

5800  zł

64 600,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

SKŁADKA ZDROWOTNA MIESIĘCZNA – PODSUMOWANIE ZA ROK

4255,23 zł

ROCZNA SKŁADKA ZDROWOTNA 

6718,68 zł

RÓŻNICA DO DOPŁATY

2463,45 zł

Płatnik składek w listopadzie 2022 roku skorygował swoje przychody in minus o kwotę zwrotu towarów – 5000 zł. Gdyby nie miało wystąpić dane zdarzenie, wówczas już za listopad 2022 roku zapłaciłby składkę zdrowotną w kwocie 559,89 zł z uwagi na przekroczenie limitu przychodu narastająco – 63 800zł. 

Niemniej w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej będzie miał do dopłaty sumę 2463,45 zł z uwagi na to, że jego roczny przychód narastająco od początku roku jednak przekroczył limit 60 000 zł. 

Uproszczona składka zdrowotna możliwością czasowego obniżenia składki

Jednym z rozwiązań zmniejszających w ciągu roku obciążenia z tytułu składki zdrowotnej jest wybór uproszczonego systemu rozliczania i opłacania składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tego mechanizmu jest zarezerwowane dla podatników, którzy:

 1. będą stosować w bieżącym roku kalendarzowym ryczałt jako formę opodatkowania działalności,
 2. prowadzili przez cały poprzedni rok działalność gospodarczą.

Trzeba zaznaczyć, że skutkiem tego wyboru mogą być dwa przypadki:

 1. płatnik składek w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychody wyższe niż w bieżącym – wystąpi nadpłata z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej,

 2. płatnik składek w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychody niższe niż w bieżącym – wystąpi dopłata z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Przykład 3.

Przedsiębiorca stosujący ryczałt jako formę opodatkowania uzyskuje średnio 12 000 zł przychodu ze sprzedaży usług. Przychód ten jest już pomniejszony o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy. We wrześniu 2022 roku planuje sprzedać nieruchomość firmową – lokal użytkowy za 215 000 zł. Przedsiębiorca w 2022 roku będzie przez cały rok prowadził działalność gospodarczą. Nie zdecydował się na uproszczoną składkę zdrowotną. Jego uzyskane potencjalne przychody przedstawiono w poniższej tabeli.

Mies.

Przychód miesięczny pomniejszony o ZUS

Przychód narastająco

Podstawa zdrowotna

Składka zdrowotna – 9%

1

12 000 zł

12 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

2

12 000 zł

24 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

3

12 000 zł

36 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

4

12 000 zł

48 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

5

12 000 zł

60 000,00 zł

60% – 3732,64 zł

335,94 zł

6

12 000 zł

72 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

7

12 000 zł

84 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

8

12 000 zł

96 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

9

212 000 zł

308 000,00 zł

180% – 11 197,87 zł

1007,81 zł

10

12 000 zł

320 000,00 zł

180% – 11 197,87 zł

1007,81 zł

11

12 000 zł

332 000,00 zł

180% – 11 197,87 zł

1007,81 zł

12

12 000 zł

344 000,00 zł

180% – 11 197,87 zł

1007,81 zł

SKŁADKA ZDROWOTNA MIESIĘCZNA – PODSUMOWANIE ZA ROK

7390,61 zł

ROCZNA SKŁADKA ZDROWOTNA 

12 093,72 zł

RÓŻNICA DO DOPŁATY

4703,11 zł

Z uwagi na sprzedaż nieruchomości firmowej we wrześniu 2022 roku płatnik składek przekroczył drugi limit przychodów (300 000 zł) obligujący go do zapłaty za ten miesiąc (i kolejne) maksymalnej składki zdrowotnej. 

Jednak w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej będzie miał do dopłaty sumę 4703,11 zł z uwagi na to, że jego roczny przychód narastająco od początku roku przekroczył drugi limit przychodów – 300 000 zł, a więc składka miesięczna przypadająca na cały rok wyniesie 1007,81 zł × 12 miesięcy. 

Analizując kolejny przykład, należy zauważyć, że płatnik składek zdecydował się na wybór wariantu ustalania i opłacania miesięcznej składki zdrowotnej w formie uproszczonej. Jak duży będzie miało to wpływ na jej wysokość?

Przykład 4.

Przedsiębiorca stosujący ryczałt jako formę opodatkowania uzyskuje średnio 12 000 zł przychodu ze sprzedaży usług. Jego roczny przychód z 2021 roku po potrąceniu składek ZUS wyniósł 136 000 zł. Przedsiębiorca przez cały 2021 roku prowadził działalność gospodarczą. Jego uzyskane potencjalne przychody w 2022 roku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Mies.

Przychód miesięczny pomniejszony o ZUS

Przychód narastająco

Podstawa zdrowotna

Składka zdrowotna – 9%

1

12 000 zł

12 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

2

12 000 zł

24 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

3

12 000 zł

36 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

4

12 000 zł

48 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

5

12 000 zł

60 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

6

12 000 zł

72 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

7

12 000 zł

84 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

8

12 000 zł

96 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

9

212 000 zł

308 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

10

12 000 zł

320 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

11

12 000 zł

332 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

12

12 000 zł

344 000,00 zł

100% – 6221,04 zł

559,89 zł

SKŁADKA ZDROWOTNA MIESIĘCZNA – PODSUMOWANIE ZA ROK

6718,68 zł

ROCZNA SKŁADKA ZDROWOTNA 

12 093,72 zł

RÓŻNICA DO DOPŁATY

5375,04 zł

W tej sytuacji przychody za poprzedni rok były niższe niż te, które miały nastąpić za rok 2022. Tak jak wcześniej powiedziano, wobec powyższych okoliczności i ustalenia rocznej składki zdrowotnej wystąpi dopłata w stosunku do sumy odprowadzonych miesięcznych składek zdrowotnych w ciągu roku. 

Warto zauważyć, że dopłata ta jest większa, niż gdy płatnik nie korzystał z mechanizmu uproszczonego ustalania składki zdrowotnej. Dlatego warto rozważyć stosowanie tego mechanizmu z uwagi na jego opłacalność tylko w niektórych okolicznościach gospodarczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów