0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZCNA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, każda osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłosić też członków swojej rodziny, którzy nie mają innego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem. Obowiązkiem jest również wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Kogo należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

W celach zgłoszeniowych do ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny uznaje się:

  • małżonka,
  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej

Pracownik, jak już zostało wspomniane, na początku ma obowiązek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak pamiętać również o obowiązku wyrejestrowania członka rodziny, który uzyskał własny tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mało osób jednak pamięta, lub chociaż posiada wiedzę na ten temat, że osoba, która kończy szkołę ponadgimnazjalną, przestaje w świetle przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym spełniać wymogi zgłoszenia do tego ubezpieczenia (ma ukończone 18 lat i zakończyła edukację). Tym samym rodzi się obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z dniem następnym po zakończeniu roku szkolnego, w którym osoba kończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Przy czym nie ma znaczenia, czy po wakacjach będzie kontynuowała edukację, czy nie.

Jeśli osoba będzie kontynuowała edukację, to do ubezpieczenia zdrowotnego będzie zgłoszona przez uczelnię.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym na wakacjach?

Nie należy się obawiać, że członek rodziny, który zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu roku szkolnego straci prawo do korzystania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że co do zasady prawo do opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Okres ten ulega wydłużeniu w dwóch przypadkach:

  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych przez sześć miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów,
  • studenci uczelni wyższych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych przez cztery miesiące od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Jak wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

Pracownik wyrejestrowuje członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem płatnika składek, czyli pracodawcy. Wyrejestrowania należy dokonać na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA, czyli dokładnie na tej samej, na której zgłasza się członka rodziny do ubezpieczenia. Płatnik składek powinien dokonać wyrejestrowania w ciągu 7 dni od dnia ustania podstawy do ubezpieczenia. Oczywiście jest to uzależnione od tego, kiedy pracownik zgłosi potrzebę wyrejestrowania.

Nawet jeśli pracownik spóźni się poinformowaniem pracodawcy o konieczności wyrejestrowania członka rodziny, to data na ZUS ZCNA powinna wskazywać datę ustania obowiązku ubezpieczenia, a nie datę bieżącą!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów