0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Okresy nieskładkowe a świadczenia emerytalno-rentowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niewiele osób wie, na jakiej podstawie ustalane jest prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy. Bardzo ważną kwestią w tej dziedzinie są tzw. okresy składkowe i okresy nieskładkowe. Co się do nich zalicza? Odpowiadamy w artykule.

Okresy nieskładkowe, czyli jakie?

Przez pojęcie okresu nieskładkowego należy rozumieć czas, w którym nie odprowadzano składek na ubezpieczenia społeczne. Innymi słowy, jest to czas, kiedy nie wykazywano aktywności zawodowej. Pomimo powyższego okresy nieskładkowe uwzględniane są podczas ustalania prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także ich wysokości.

Jak odróżnić okresy nieskładkowe od okresów składkowych?

Okres składkowy to okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Do okresów składkowych można zaliczyć m.in. czas:

  • zatrudnienia na umowę o pracę,
  • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • czynnej służby wojskowej. 

Wśród przepisów zawartych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć zapis mówiący o tym, że przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla:

1) płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
2) osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

– nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie.

Okresy nieskładkowe a ustalanie prawa do emerytury lub renty

W myśl art. 5 ust. 2 wspomnianej powyżej ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości bierze się pod uwagę okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Udokumentowane okresy składkowe uwzględniane są w całości przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

W sytuacji, gdy okresy składkowe i nieskładkowe występowałyby w tym samym czasie, wówczas ustalając prawo do emerytury lub renty, należy uwzględnić okres korzystniejszy dla danej osoby.

Co zaliczamy do okresów nieskładkowych?

Okresy nieskładkowe zostały wymienione w art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zamieszczono je w poniższej tabeli. 

LP.

OKRESY NIESKŁADKOWE

1.

pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy

2.

pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego

3.

pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

4.

pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia

5.

pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu

6.

niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie

7.

przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

  • w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat
  • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psycho-fizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko

8.

przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia

9.

przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia

10.

urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą

11.

nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów

12

studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu

13.

asystenckich studiów przygotowawczych

14

dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku

15.

pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

16.

udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów