Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS w przypadku początkujących przedsiębiorców

Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. W związku z tym, wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności, początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zobacz, jakie składki ZUS zobowiązani są płacić początkujący przedsiębiorcy.

Ulga w płaceniu składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe możliwe składki ZUS, trzeba pamiętać o tym, że również w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych.

Ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy. Ponadto osoby, które chcą skorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, muszą zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych warunków opłacania składek?

  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,

  • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.

  • twórcy i artyści.

Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

1. Ubezpieczenie społeczne - w 2018 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą  wynosi 630 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (30% x 2100 zł = 630 zł).

W związku z powyższym poszczególne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 122,98 zł (19,52%),

  • ubezpieczenie rentowe – 50,40 zł (8%),

  • ubezpieczenie wypadkowe – 10,52 zł (1,67% dla firm ubezpieczających do 9 osób) – z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67% do 3,33 %),

  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 15,44 zł (2,45 %).

Łączna miesięczna suma składek (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) w 2018 roku wynosi 199,34 zł.

Oczywiście, jeśli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło w środku miesiąca, wówczas minimalna podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu (kwotę minimalnej podstawy dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez dni, w których opłacało się składki i podlegało się ubezpieczeniom (np. prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto 12 czerwca, wówczas 630 zł / 30 dni x 19 dni = 399 zł).

2. Ubezpieczenie zdrowotne – podstawą wymiaru tej składki jest kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku), które w 2018 roku wynosi 4739,91 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2018 roku wynosi 3554,93 zł, a sama składka 319,94 zł.

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy. Ważną informacją jest, iż jej część można odliczyć od podatku. Stawka ta wynosi 7,75% z podstawy wymiaru.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia chorobowego nie stosuje się tu zasady proporcjonalności, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się w połowie miesiąca.

3. Fundusz Pracy – podstawą wymiaru składki na Fundusz Pracy jest ta sama kwota, która obowiązuje przy wyliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, jednak bez rocznego ograniczenia (o nim piszemy poniżej). Czyli - osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki ZUS na Fundusz Pracy tylko wtedy, gdy ustalane są one od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i wynoszą w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, która korzysta z preferencyjnych zasad opłacania składek, nie musi opłacać Funduszu Pracy, ponieważ jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 2100 zł). Co więcej, przedsiębiorcy: kobieta po 55 roku życia oraz mężczyzna po 60 są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.