0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Teraz fakturę wystawi każdy przedsiębiorca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2014 roku przedsiębiorcy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości podatkowej. Wśród zmian, jakie pojawiły się wraz z nowelizacją ustawy o VAT, jest obowiązek wystawienia faktury w określonych sytuacjach również przez podatników VAT zwolnionych, którzy nie dokonali rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług.

Na żądanie nabywcy - zawsze faktura

W obecnym stanie prawnym podatnicy muszą wystawiać faktury tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Co więcej, obowiązek taki mają wszyscy przedsiębiorcy - zarówno zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni, oraz ci, którzy nie dokonali rejestracji dla celów podatku od towarów i usług. Do końca 2013 roku dokumenty te mogli wystawiać jedynie przedsiębiorcy, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnicy, którzy tego nie zrobili, swoją sprzedaż dokumentowali za pomocą rachunków.

Informacji na temat tego, jakie dane na fakturze powinni zamieszczać podatnicy korzystający ze zwolnienia, należy szukać w obowiązującym od 1 stycznia rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Wspomniany akt prawny określa m.in.:

 • sytuacje, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych,

 • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,

 • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Jakie dane na fakturze podatnika korzystającego ze zwolnienia?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 (określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi,

 • kwotę należności ogółem,

 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Natomiast dokument dotyczący świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy (również określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) powinien określać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

 • nazwę usługi,

 • kwotę, której dotyczy dokument.

Z kolei w przypadku podatników VAT zwolnionych z VAT podmiotowo, tzn. ze względu na wartość sprzedaży (lub przewidywaną wartość sprzedaży w roku rozpoczęcia działalności) nieprzekraczającą 150 tys. zł (art. 113 ust. 1 i 9) na fakturze powinny znaleźć się:

 • data wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cena jednostkowa towaru lub usługi,

 • kwota należności ogółem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów