0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą korzystać z ulgi polegającej na opłacaniu niższych składek ZUS. Pomimo tego, jeśli własny biznes nie przynosi zysków, przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność gospodarczą na pewien okres. Jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek?

Kto może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Zgodnie z regulacjami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca, który założył firmę, ma prawo przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe opłacać składki na zasadach preferencyjnych. Ulga preferencyjny ZUS dostępna jest również dla przedsiębiorców, który skończyli okres korzystania z ulgi na start.

Oznacza to bowiem, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej bądź po okresie ulgi na start podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku jest to 780 zł). Wymagane jest przy tym spełnienie warunków określonych w art. 18a ww. ustawy. Nie mogą z tego przywileju skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Korzystne jest rozpoczęcie działalności w trakcie miesiąca, gdyż wydłuża się okres opłacania preferencyjnych składek. Ulga ta obowiązuje bowiem przez pełne 24 miesiące. Rozpoczęcie działalności w trakcie miesiąca skutkuje wydłużeniem okresu ulgi o dni z miesiąca rozpoczęcia działalność.

Przykład 1.

Pan Tomasz rozpoczął działalność od 2 kwietnia 2018 roku. Okres preferencyjnych składek obejmuje pełne 24 miesiące kalendarzowe liczone od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. Za kwiecień 2018 r. przedsiębiorca zapłaci preferencyjny ZUS, co oznacza, że z ulgi będzie korzystał prawie 25 miesięcy.

Jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek?

W sytuacji kiedy przedsiębiorca dokonuje zawieszenia działalności gospodarczej, ustaje jego obowiązek wobec opłacania składek do ZUS oraz przekazywania deklaracji rozliczeniowych. Zatem jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek? Niestety okres przysługującej ulgi  nie ulega zawieszeniu, lecz płynie dalej. W związku z tym do ulgowego okresu odprowadzania składek wlicza się czas zawieszenia firmy wskazany przez podatnika.

Przykład 2.

Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności 1 stycznia 2019 roku i z tą też datą dokonał zgłoszenia w ZUS do preferencyjnych składek. Z dniem 31 grudnia 2019 roku dokonał on zawieszenia działalności gospodarczej. Odwieszenie działalności miało miejsce 31 maja 2020 roku. Okres preferencyjnych składek w przypadku Pana Jana nie ulegnie zmianie, co oznacza że zakończy się on 31 grudnia 2021 roku.

Co istotne, jeśli podczas trwania zawieszenia działalności gospodarczej uległ zmianie zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym, przedsiębiorca sam musi poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez złożenie wniosku ZUS ZUA, jednak dopiero po wznowieniu wykonywania działalności. Formularz powinien być dostarczony do ZUS w ciągu 7 dni, licząc od dnia wznowienia przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów