0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

40 Euro rekompensaty za opóźnienie płatności - komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 

Kiedy przysługuje wierzycielowi możliwość naliczenia 40 euro rekompensaty za opóźnienie w terminie zapłat?

Egzekwowanie spłat od dłużników od zawsze było nie lada wyzwaniem leżącym po stronie wierzycieli. Często poza wieloma próbami oraz wysiłkiem włożonym przez przedsiębiorcę, nie przynosiły zamierzonego efektu, a ponadto wiązało się to z dużymi kosztami windykacyjnymi spoczywającymi na przedsiębiorcy. Czynnikiem motywującym nieuczciwych kontrahentów jest wprowadzonie przez ustawodawcę zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 Euro, naliczanej w przypadku opóżnienia.

Kwota 40 euro stanowi stałą rekompensatę, jednak w większości przypadków ustawowa kwota nie jest w stanie pokryć całkowitych kosztów windykacji. Wedle uregulowań zawartych w ustawie, w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Przeliczanie 40 euro rekompensaty na polską walutę

Na mocy  art. 10  ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych obowiązującej od 28 kwietnia 2013 r. kwotę 40 euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Warto mieć na względzie że owa ustawa znajduje zastosowanie jedynie w przypadku zobowiązań z umów będących transakcjami handlowymi, które zostały zawarte po wejściu w życie przepisów nowej ustawy. Ważne jest, iż ustawy nie stosuje się więc do umowy między przedsiębiorcą a konsumentem.

Komu przysługuje 40 euro rekompensaty?

Zwrot kosztów w wysokości 40 euro przysługuje wierzycielowi, który wywiązał się z umowy w taki sposób, iż spełnił swoje świadczenie, a nie otrzymał za nie zapłaty w określonym uprzednio terminie znajdującym się w zapisie umowy, rachunku, fakturze potwierdzających dokonanie dostawy lub wykonanie danej usługi. Istotną kwestią jest to, że taki przedsiębiorca od razu nabywa prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro na koszty odzyskiwania należności tzn. że w umowie nie musi znajdować się żaden dodatkowy zapis dotyczący zwrotu kosztów, gdyż ustawa daje taki przywilej wierzycielowi odgórnie. Co ważne, po dokonaniu analizy przepisów można stwierdzić iż obciążenie kosztem windykacji dłużnika jest możliwe już od pierwszego dnia upływu terminu płatności i uprawnienie to wierzyciel może realizować bez uprzedniego wezwania. Rekompensata w kwocie 40 euro zdaje się być korzystnym zamiennikiem dochodzenia opłat z tytułu wysłania wezwań do zapłaty, które stanowią czynności windykacyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów