0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wezwanie do zapłaty - co powinno zawierać?

Wielkość tekstu:

Wezwanie do zapłaty jest wyrażonym w formie pisemnej żądaniem wierzyciela adresowanym do dłużnika. W wezwaniu takim wierzyciel żąda dokonania zapłaty świadczenia (jego wartość należy określić w wezwaniu) we wskazanym terminie i w określony sposób pod groźbą zastosowania sankcji.

Czy wysłanie wezwania do zapłaty jest konieczne?

Wysyłanie wezwań (zwanych również monitami) nie jest obligatoryjnym obowiązkiem, jest to instytucja dobrowolna i zależy tylko i wyłącznie od swobodnej decyzji wierzyciela. Jedynie w przypadku postępowania gospodarczego, wysłanie wezwania jest obowiązkiem, gdyż wierzyciel musi dołączyć do pozwu kopię wezwania do zapłaty adresowanego do dłużnika.   

Również w przypadku gdy w transakcji z kontrahentem nie dokonamy dokładnego określenia terminu wymagalności swojego roszczenia wysłanie wezwania do zapłaty ma ogromne znaczenie, gdyż dłużnik ma obowiązek spełnienia swojego świadczenia na wezwanie wierzyciela.

Co prawda nigdzie nie znajdziemy zapisu, który wskaże nam ile możemy wysłać wezwań do jednego dłużnika, jednakże logicznie rozumując większa ilość wysłanych wezwań może poskutkować szybszym nakłonieniem dłużnika do dokonania spłaty swojego zadłużenia.

Z jakich elementów powinno składać się prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty?

Elementy prawidłowo sporządzonego wezwania do zapłaty:

 • Wskazanie osoby wierzyciela;

 • Wskazanie podstawy roszczenia – tytuł z którego wynika dane zobowiązanie np. wskazanie konkretnej faktury bądź umowy;

 • Określenie kwoty zadłużenia wraz z odsetkami;

 • Określenie sposobu i terminu jej zapłaty;

 • Wskazanie ewentualnych sankcji jakie zostały przewidziane na wypadek gdyby dłużnik wykazał się biernością na otrzymane wezwanie (to znaczy nie zareagował w żaden sposób). Wskazane jest aby wierzyciel w wezwaniu wyznaczył dłużnikowi dodatkowy termin na uregulowanie zobowiązania pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

 • Podpis wierzyciela oraz wskazanie terminu sporządzenia wezwania

 • Wierzyciel może dołączyć do wezwania kopię faktury bądź umowy stanowiącej podstawę roszczenia, jednakże nie jest to konieczne. 

Tak sporządzone wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co odgrywa ogromną rolę w przypadku postępowania dowodowego.

Jakie są rodzaje wezwań do zapłaty? 

W przypadku, gdy jako wierzyciel chcemy wysłać większą ilość wezwań do zapłaty, możemy stopniować przewidziane sankcje a jednocześnie skracać termin spłaty zadłużenia. W takim przypadku możemy skorzystać z wysłania kilku rodzajów wezwań np.:

 • Przypomnienie – wierzyciel przypomina dłużnikowi o jego nieuregulowanym zobowiązaniu,

 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych –ten rodzaj sankcji przewidziany jest wyłącznie dla dłużników będących osobami fizycznymi. W przypadku osób prawnych wpisu dokonuje się do KRS, który jest płatny w wysokości 300 zł;

 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu na listę dłużników prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej –do takiego rejestru można wpisać dłużnika, którego łączna kwota zadłużenia wynosi co najmniej 500 zł (w przypadku osób prawnych) i odpowiednio 200 zł (w przypadku konsumentów) a termin wymagalności spłaty zobowiązania przekroczył 60 dni. Warunkiem jest upływ co najmniej miesięcznego terminu od wysłanie wezwania do dłużnika;

 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu na internetową listę dłużników – często takie ostrzeżenie o sprzedaży wierzytelności na internetowej liście skutkuje dobrowolna spłatą zadłużenia przez dłużnika.

 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa – takie zawiadomienia powinno być traktowane przez wierzyciela jako ostateczność i oczywiście może być stosowane tylko w przypadku ściśle określonych sytuacji. Wierzyciel musi mieć podstawy z których wynika iż dłużnik popełnił wskazane w treści wezwania przestępstwo,

 • Ostateczne wezwanie do zapłaty – w ostatecznym wezwaniu dłużnika do dokonania dobrowolnej spłaty zadłużenia należy wskazać co się stanie jeśli dłużnik je zlekceważy,

 • Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – wezwanie takie powinno być wysłane przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika sądowego. O tym fakcie wierzyciel informuje dłużnika dając mu ostatnią szansę na spłatę zobowiązania w dobrowolny sposób.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów