0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy - jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spędzająca sen z powiek, każdego przedsiębiorcy zalegającemu w spłacie swoich zobowiązań jest z pewnością obawa przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w związku z ich długiem. Jednak, aby miało to miejsce potrzebny jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jednak czym charakteryzują się te dwa pojęcia?

Tytuł egzekucyjny 

Nadany tytuł egzekucyjny stanowi dokument urzędowy, z którego musi wynikać kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem oraz określać wysokość roszczenia. Podstawą postępowania mogą być również zobowiązania niepieniężne. Wszelkie dane na temat stron sporu, a także określające wartości kwot podlegających postępowaniu muszą być dokładnie wskazane, tak aby organ egzekucyjny nie posiadał żadnych wątpliwości.

W tytule egzekucyjnym mogą znaleźć się dodatkowo:

  • termin spełnienia świadczenia,
  • warunek uzależniający spełnienie świadczenia,
  • ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej dłużnika,
  • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym są w szczególności:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Tytuł wykonawczy

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Powstaje on po uprzednim wystąpieniu wierzyciela o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Dopiero po jego uzyskaniu, sprawa może trafić do komornika. Egzekucja obejmuje całość wykazanego zadłużenia, gdzie osoba zobowiązana do jego uregulowania odpowiada całym swoim majątkiem.

Organ egzekucyjny nie ma prawa do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Zatem sprzeciwy dłużnika, dotyczące istnienia lub wysokości świadczenia są w tym przypadku bezpodstawne.

Klauzula wykonalności jest to akt sądowy, w którym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania. Oznacza to, że prowadzenie egzekucji przeciw dłużnikowi jest dopuszczalne. Wydawana jest przez sąd lub referendarz sądowy- na wniosek wierzyciela bądź z urzędu, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Jednak na postanowienie sądu przysługuje dłużnikowi zażalenie.

W przypadku tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim niemożliwe jest prowadzenie egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową małżonków. Jedynym uprawnieniem wierzyciela w tym przypadku jest prowadzenie egzekucji tylko z majątku osobistego dłużnika oraz wynagrodzenia za pracę, dochodów z prowadzonej działalności i innych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów