0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja z dopłat dla rolników - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Egzekucja z dopłat dla rolników - zasad ogólne

Bardzo często głównym dochodem rolników są dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej, czyli tzw. dopłaty unijne. Do niedawna nie było jasne, czy należności otrzymane z UE mogą stanowić przedmiot postępowania egzekucyjnego. Niektórzy opowiadali się za brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z dotacji i rzeczy zakupionych ze środków unijnych, głównie dlatego, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r., znak: DPrC-4190-4/12 a konkretniej, ówczesne brzmienie art. 831 kpc. wyłączało taką możliwość. Istotne uregulowanie w tej kwestii nastąpiło 24 stycznia 2014 r. wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. To właśnie na tej podstawie jednoznacznie wprowadzono wyłączenie spod egzekucji środków otrzymanych z dopłaty unijnej przez rolników, ale nowela ta ma zastosowanie również do innych beneficjentów. Jednakże ustanowiono jeden wyjątek, a mianowicie egzekucja jest możliwa w przypadku, gdy beneficjent jest zobowiązany do oddania pieniędzy z powodu niewykonania umowy dotyczącej przyznanych środków.

Egzekucja z dopłat dla rolników - przepisy

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację przepisów ustawy. W art. 831 k.p.c. w § 1 dodano pkt 2a w brzmieniu

2a)  środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone;

Zmieniono także brzmienie art. 831 § 2:

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Podsumowując, nie jest możliwa egzekucja ze środków wsparcia udzielonych przez UE (wyjątkiem jest właśnie egzekucja z dopłat dla rolników) oraz nie jest możliwa egzekucja rzeczy zakupionych z tych środków w ramach realizacji projektu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów