0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy amortyzację można zawiesić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Amortyzacja środków trwałych to możliwość dokonywania odpisów od wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych. Proces ten trwa od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wcielony do przedsiębiorstwa do miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub likwidacja, zbycie czy stwierdzenie niedoboru środka.

Składniki majątku podlegające amortyzacji

To, jakie składniki majątku przedsiębiorstwa można poddać amortyzacji, określają kolejno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 22a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także środkami trwałymi,

4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).

oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:

Art. 16a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także środkami trwałymi;

4) tabor transportu morskiego w budowie

Zawieszenie amortyzacji

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez podatnika nie jest jego przywilejem, a obowiązkiem. Zasadniczo nie ma możliwości zaprzestania amortyzacji, oprócz trzech sytuacji:

  • jeżeli dany środek trwały czy wartość niematerialna poddana jest likwidacji,

  • jeżeli sprzedano lub darowano dany środek trwały lub wartość niematerialną,

  • jeżeli stwierdzono niedobór danego środka trwałego lub wartości niematerialnej.

W życiu zdarzają się jednak sytuacje, kiedy środek trwały, który nie jest w pełni zamortyzowany, przestaje być używany w działalności. Zazwyczaj ma to związek z zawieszeniem działania przedsiębiorstwa albo całkowitą likwidacją firmy. Wtedy zgodzie z art. 22c pkt 5 updof i art. 16c pkt 5 updop, przedsiębiorca ma zakaz amortyzacji składników majątku, które nie są używane na skutek wyżej wspomnianych sytuacji.

Ważne! Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej wywołuje konsekwencje podatkowe w stosunku do nieużywanych z tego powodu środków trwałych. Nie podlegają one już amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono lub zlikwidowano działalność.

Wyżej wymienione przypadki to jedyne sytuacje, w których podatnik może zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego.

Popraw wyniki firmy - obniż stawkę amortyzacyjną

Podatnicy stosujący liniową metodę amortyzacji, mogą obniżyć stawki amortyzacyjne. W oparciu o przepisy: art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop mają prawo do obniżenia podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawek określonych dla poszczególnych środków trwałych. Obniżenie stawek amortyzacyjnych można zastosować zarówno do tych już amortyzowanych, jak i do tych dopiero wprowadzanych do przedsiębiorstwa. Obniżenie stawek amortyzacyjnych nie jest uzależnione od żadnych czynników, nie jest też określone, do jakich stawek takie odpisy można obniżyć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów