0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy określenie data sprzedaży na fakturze jest nadal aktualne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2014 to czas rewolucji w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany w przepisach każdorazowo wiążą się z wieloma wątpliwościami interpretacyjnymi, które z czasem są rozwiewane przez dodatkowe opracowania Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwo sądowe. W tym roku podatnicy próbując oswoić nowe regulacje na każdym kroku napotykają na kwestie wątpliwe i zastanawiają się, jak w niebudzący zastrzeżeń organów skarbowych sposób dostosować się do zmian w przepisach. Jedną z nich jest stosowanie określenia “data sprzedaży” na fakturze - czy postępowanie takie jest poprawne w świetle znowelizowanej ustawy o VAT? Sprawdźmy.

Faktura w znowelizowanej ustawie o VAT

W polskim prawie nowością, która pojawiła się 1 stycznia 2014 roku, jest definicja faktury. Jak mówi art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, uznaje się za nią dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały określone w art. 106e ww. aktu prawnego. Wśród nich znajdziemy informację, iż na dokumencie sprzedażowym należy zamieścić datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Jak się okazuje, zapis ten wywołuje sporo wątpliwości.

Ustawa o VAT w art. 2 definiuje również pojęcie “sprzedaży” (art. 2 pkt 22). Zgodnie z tym zapisem rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jak widać, data sprzedaży to zatem nic innego jak określony, konkretny moment dokonania takiej sprzedaży, czyli właśnie dostawy towarów czy świadczenia usług. W ustawie o VAT wskazany zatem został synonim znaczeniowy pojęcia “data sprzedaży”.

Data sprzedaży zdaniem organów skarbowych

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Istotne zmiany w zakresie elementów faktury pojawiły się już z początkiem 2013 roku (wraz z nowelizacją nieobowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur) i wtedy też rozgorzała dyskusja na temat określenia “data sprzedaży” na dokumencie sprzedażowym. Zaniepokojeni podatnicy zgłaszali swoje wątpliwości do organów skarbowych, które w odpowiedzi na pytania przedsiębiorców wydały kilka interpretacji indywidualnych. We wszystkich zgodnie uznano, że stosowanie określenia “data sprzedaży” jest prawidłowe. W jaki sposób zostało to uzasadnione?

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2013 roku (sygn. IPPP2/443-300/13-2/DG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

“Wydaje się, że określenia >>data dokonania dostawy towarów<<, >>data zakończenia dostawy towarów<<, oraz >>data wykonania usługi<< odnoszą się do daty sprzedaży. Sprzedaż bowiem to, zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Data sprzedaży zaś, to nic innego jak określony, konkretny moment dokonania takiej sprzedaży (tj. dostawy towarów czy świadczenia usług). Jeżeli więc na fakturze widnieje określenie >>data sprzedaży<<, to należy uznać je za określenie tożsame z >>datą wykonania usług<< czy >>datą dostawy towarów<<, gdyż w rzeczywistości sprowadzają się one do tego samego konkretnego momentu dokonania transakcji jaką jest sprzedaż. Tym samym, użycie na fakturze określenia data sprzedaży, która odpowiada dacie wykonania usługi lub dostawy towarów, nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego, a faktury tak sporządzone należy uznać za prawidłowe.”

Podobnie uzasadnia swoje stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (sygn. ILPP2/443-10/13-2/AKr) z dnia 2 kwietnia 2013 roku:

“Fakturę, w której podatnik zamiast >>daty dokonania<< posłuży się sformułowaniem >>data sprzedaży<< nie można uznać za nieprawidłową. Natomiast nie powinna być wskazywana >>data sprzedaży<< w przypadku, gdy mamy do czynienia z >>datą zakończenia<<, czyli sprzedaży wykonywanej w sposób ciągły, gdy przepisy podatkowe określają ich datę dokonania na dzień wcześniejszy niż dzień faktycznego ich zakończenia.

Reasumując, zwrot >>data sprzedaży<< jest tożsamy z określeniem >>data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<<, pod warunkiem, że data opisana na fakturze, jako >>data sprzedaży<< będzie faktycznie odnosić się do daty dokonania dostawy lub wykonania usługi. W konsekwencji, fakturę w której Wnioskodawca posłuży się sformułowaniem >>data sprzedaży<< w odniesieniu do >>daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<< nie można uznać za błędną.”

Wyrażenia, które muszą znaleźć się na fakturze

We wspomnianym już art. 106e ustawy o VAT znajdują się elementy, jakie powinna zawierać faktura, oraz wyrazy - czy też wyrażenia - które w określonych sytuacjach należy na niej obowiązkowo zamieścić. Wśród tych drugich można wymienić np. “odwrotne obciążenie” przy sprzedaży złomu, czy też “metoda kasowa” dla dokumentów wystawianych przez małych podatników. Co ważne, w ich przypadku należy zachować literalne brzmienie z przepisów. Zasada ta nie dotyczy jednak pozostałych danych, w tym dat - ustawa określa bowiem jedynie, jaka ma być zawartość informacyjna danego pola faktury.

Przykładem na potwierdzenie powyższego jest słowo “rabat”, które często pojawia się na fakturach, mimo iż nie występuje ono w przepisach ustawy o VAT. We wspomnianym akcie prawnym faktycznie pojawia się zapis dotyczący “kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto”. Jednak stosowanie tak długiego opisu pola byłoby po prostu niepraktyczne, dlatego też zamiast niego na fakturach pojawia się zwyczajowo słowo “rabat”.

 

Podobnie jest w przypadku zapisu “suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku”. To również jest element, jaki powinien znaleźć się na fakturze zgodnie z ustawą o VAT. Jednak w praktyce nie stosuje się tak długiego opisu pola na dokumencie sprzedażowym. Jest to jedynie informacja o tym, co powinno wynikać z faktury.

Powyższe przykłady pokazują, iż zapisy ustawy nie w każdym przypadku muszą wprost zostać przeniesione na fakturę. Dlaczego zatem w przypadku “daty sprzedaży” miałoby być inaczej?

Reasumując, podatnicy w dalszym ciągu bez obaw mogą na fakturach stosować sformułowanie “data sprzedaży” w odniesieniu do zapisu art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury). Określenia “data dostawy towarów” oraz “data wykonania usług” są tożsame z “datą sprzedaży”, co zostało potwierdzone przez organy skarbowe w przytoczonych interpretacjach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów