0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna a obniżenie podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku płaconego do urzędu skarbowego może być dokonanie darowizny. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy za formę opodatkowania przyjęli skalę podatkową (zasady ogólne) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także osób uzyskujących dochody z pracy na etacie czy umowy zlecenie lub o dzieło.

Kto może odliczyć darowiznę od dochodu?

Aby wyliczyć podatek, w pierwszej kolejności odejmuje się od przychodu uzyskanego w danym roku koszty jego uzyskania. Tak uzyskuje się dochód, a w przypadku, gdy koszty były wyższe od przychodów – stratę. Zgodnie z przepisami, od dochodu można odjąć darowizny. Jak już wyżej wspomniano, odliczenie takie przysługuje osobom rozliczającym się według zasad ogólnych (stawka 18 lub 32%) a także na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%), nie mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania, natomiast w pewnych przypadkach mogą oni ująć darowiznę w kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej, nie mogą w żaden sposób zmniejszyć podatku dochodowego dokonując darowizny.

Kiedy można odliczyć darowiznę od dochodu?

Aby darowizna wpłynęła na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, musi być przekazana organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego. Organizacje takie zostały wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, czy też kluby sportowe. Art. 4 ww. ustawy określa cele społeczne, jakie organizacja taka powinna realizować.

Odliczeniu podlegają również wpłaty celowe, a więc w przypadku, gdy została wskazana osoba, która ma otrzymać pomoc za pośrednictwem wybranej organizacji.  Darowizna, która została przekazana bezpośrednio danej osobie, nie podlega odliczeniu. Natomiast darowizna przekazana na cele kultu religijnego, na cele honorowego krwiodawstwa w wysokości kwoty pieniężnej za pobraną krew, stanowią oddzielną kategorię.

Ile może wynieść odliczenie darowizny od dochodu?

Zgodnie z ustawą, odliczyć można 100% przekazanej kwoty lub w przypadku darowizn rzeczowych 100% wartości, aczkolwiek wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Aby więc nie przekroczyć tego limitu, należy w pierwszej kolejności zsumować wartość przekazanych darowizn, a następnie sprawdzić czy nie przekracza ona 6% uzyskanego dochodu.

Darowizna może stanowić koszt uzyskania przychodu

Istnieją wyjątki, w których przekazane darowizny stanowią koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Do takich kosztów mogą być zaliczone koszty nabycia lub wytworzenia produktów spożywczych (za wyjątkiem alkoholu), które zostały przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego o przeznaczeniu na działalność charytatywną.

Nie istnieje limit wartościowy dotyczący darowizny w formie produktów spożywczych. Należy jednak pamiętać, aby w dokumentach potwierdzających przekazanie tej darowizny umieszczona została informacja, że darowane produkty wykorzystane zostaną w działalności charytatywnej. Jest to jedyna okazja dla podatników, którzy wybrali podatek liniowy, aby darowizna pomniejszyła podatek dochodowy.

Udokumentowanie przekazania darowizny

Zgodnie z przepisami należy właściwie udokumentować przekazanie darowizny, która obniża podstawę opodatkowania. W zeznaniu rocznym należy umieścić dane identyfikujące obdarowany podmiot, a także załączyć:

  • dokument, który zawiera dane identyfikujące obdarowanego, wartość darowizny, a także w przypadku, gdy darowizna ma charakter materialny – oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
  • w przypadku przekazanych środków pieniężnych – potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy obdarowanego.
  • zaświadczenie z jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

Darowizny księgowane są w księdze przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy stanowią one koszty podatkowe. Ważnym elementem jest tutaj dokument potwierdzający darowiznę, np. dowód zakupu. Należy dołączyć go do dokumentów firmy lub w przypadku korzystania z usług księgowych, przekazać do biura rachunkowego. Darowizna, która nie stanowi kosztu, a zmniejsza podstawę opodatkowania, okazana jest tylko w zeznaniu rocznym. W związku z powyższym, należy pamiętać, aby podczas składania zeznania rocznego załączyć dokumentację potwierdzającą darowiznę. W dokumentacji firmowej  należy natomiast przechowywać potwierdzenia przekazania darowizny niezależnie od jej rodzaju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów