Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu

Przedsiębiorcy w Polsce często decydują się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu lub domu. Daje to możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu części wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest oddzielenie wydatków prywatnych od tych, które są związane z działalnością, ponieważ tylko te drugie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

W przepisach nie ma informacji, w jaki sposób należy wydzielić koszty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w prywatnym domu (mieszkaniu). W niektórych przypadkach pomocny może okazać się odczyt z liczników czy też billing, a niekiedy konieczne będzie posłużenie się specjalnie obliczonym współczynnikiem (np. procentowy udział części przeznaczonej na działalność gospodarczą w całości mieszkania lub domu).

Wydatki na czynsz

W przypadku czynszu zastosowanie będzie miał wspomniany wcześniej współczynnik. Jeżeli na cele działalności wykorzystywana jest część mieszkania, wówczas należy obliczyć procentowy udział tej części do całości mieszkania.

Przykład

Przedsiębiorca ma mieszkanie o powierzchni 60 m2. Na cele prowadzonej działalności przeznaczył jeden pokój zajmujący powierzchnię 15 m2. Miesięczny czynsz za mieszkanie wynosi 420 zł. Procentowy udział pokoju w mieszkaniu to (15 m2/60 m2 )* 100% = 25%. W związku z tym, do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć 420 zł * 25%= 105 zł.

Rozliczanie mediów

Wydatki z tytułu mediów (a więc np.: energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, wywozu nieczystości) również mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku również do kosztów można zaliczyć jedynie wydatki, które związane są z prowadzoną działalnością.

Jednym z rozwiązań, które pozwalają na ustalenie, jaka część mediów zostaje zużyta w ramach działalności jest założenie osobnych liczników w celu ich pomiaru. W odniesieniu do tego typu wydatków bezzasadne wydaje się stosowanie współczynnika, ponieważ przedsiębiorca może wykorzystywać znacznie mniejszy procent mediów, biorąc pod uwagę fakt, iż w działalności korzysta z mniejszej ilości sprzętów, które są znacznie mniej energochłonne niż np. lodówka czy pralka.

W takim przypadku optymalnym rozwiązaniem wydaje się przy ustalaniu miernika wzięcie pod uwagę również tego typu czynników. Sporządzenie odpowiedniej notatki uzasadniającej w logiczny sposób przyjęty sposób rozliczania z pewnością przekona organ podatkowy.

Wydatki na telefon i Internet

Tu wspomniane współczynniki nie mają zastosowania, ponieważ na podstawie np. billingu możliwe jest ustalenie kosztów faktycznych, poniesionych na rozmowy służbowe. Na takim potwierdzeniu przedsiębiorca powinien zaznaczyć, które z telefonów były wykonane w celach związanych z działalnością gospodarczą.

Co ważne - do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć wydatku na abonament prywatnego telefonu, który jest ponoszony stale, niezależnie, czy telefon jest wykorzystywany w prowadzonej działalności czy nie.

Jeżeli chodzi o wydatki na prywatny Internet - zastosowanie mają zasady dotyczące kosztów związanych z prywatnym telefonem. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca osobno założy telefon lub Internet w domu, żeby wykorzystywać go do celów związanych z działalnością gospodarczą, wówczas ma on prawo zaliczyć wydatek na abonament do kosztów uzyskania przychodu w całości.

Odsetki od prywatnego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania

Jeżeli przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w celach prywatnych i następnie zaczął wykorzystywać jego całość lub część do celów związanych z prowadzoną działalnością, nic nie stoi na przeszkodzie, aby odsetki od takiego kredytu zaliczał do kosztów uzyskania przychodów, w części, w jakiej przypadają na powierzchnię wykorzystywaną na działalność gospodarczą.

Należy przy tym pamiętać, iż do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca ma prawo zaliczyć jedynie odsetki od kredytów, które zostały zapłacone lub skapitalizowane. Ponadto, w sytuacji, gdy właściciel firmy zdecyduje się na wprowadzenie prywatnego mieszkania na środki trwałe firmy, wówczas odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.