Poradnik Przedsiębiorcy

Zaświadczenia lekarskie - co oznaczają kody literowe?

Zaświadczenia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. Przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby oraz przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Został jednocześnie wskazany przedział czasu ograniczający okres wypłacania zasiłku, a jest on:

  • nie dłuższy niż 182 dni,
  • nie dłuższy niż 270 dni, w przypadku niezdolność do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn wymienionych w art. 6 ust. 2, a także okresy poprzedniej niezdolności, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. 

Zaświadczenia lekarskie a kody literowe

Określenie okoliczności mających wpływ na prawo do uzyskania przez chorego zasiłku, a także na jego wysokość, należy do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie. Dokonuje tego poprzez zastosowanie następujących kodów literowych:

  • kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

  • kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;

  • kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;

  • kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;

  • kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego na zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodu “B” oraz “E”. Jako, że kody umieszcza się tylko w określonych przypadkach, lekarz może pozostawić pole do tego służące puste. Warto wiedzieć również, iż brak owego kodu literowego nie powoduje utraty prawa do uzyskania zasiłku chorobowego.

W przypadku kobiet w ciąży oraz osób, których niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą niekorzystny jest brak kodu na zaświadczeniu lekarskim. Ubezpieczonej będącej w ciąży przysługuje wtedy jedynie 80% podstawy wymiaru zasiłku lub 70% za okres pobytu w szpitalu. Dopiero po dostarczeniu odrębnego zaświadczenia stanowiącego o stanie ciąży bądź dopiero po porodzie nastąpi wyrównanie podstawy wymiaru zasiłku do 100%. Dla osoby chorującej na gruźlicę konsekwencją będzie przydzielenie zasiłku chorobowego tylko na okres 182 dni, a nie jak w przypadku gruźlicy 270 dni.