Poradnik Przedsiębiorcy

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

W sytuacji gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w okresie dłuższym niż 30 dni, przed powrotem do pracy, musi wykonać badania kontrolne. Wynika to wprost z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w którym mowa o tym, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne

Co najważniejsze, to pracodawca zobowiązany jest skierować pracownika wracającego ze zwolnienia chorobowego na badania kontrolne, w celu potwierdzenia, iż stan zdrowia pracownika pozwala na jego ponowne przystąpienie do pracy.

Pracownik więc, ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim, na które skieruje go pracodawca po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Badania kontrolne powinny być przeprowadzone w miarę możliwości w trakcie godzin pracy. Badania kontrolne przeprowadzane są na koszt pracodawcy. 

 

Ważne!

Pracownik po 30-dniowym okresie przybywania na zwolnieniu chorobowym, nie może bez wykonania kontrolnych badań lekarskich zostać dopuszczony do pracy.

 

W przypadku gdy pracownik odmawia poddania się badaniom kontrolnym, nie może rozpocząć pracy, a tym samym nie przysługuje mu już wynagrodzenie. Odmowa wykonania badań może być również podstawą do rozwiązania stosunku pracy.

Zwolnienie krótsze niż 30 dni a badania kontrolne

Gdy niezdolność pracownika do wykonywania pracy z powodu choroby trwała krócej niż 30 dni, pracodawca nie ma obowiązku kierowania go na badania kontrolne. Może jednak zlecić wykonanie tych badań, pod warunkiem, iż pracownik wyrazi na nie zgodę. Bez zgody pracownika, pracodawca nie może zlecić mu wykonania badań kontrolnych jeśli okres zwolnienia nie przekroczył 30 dni.

Podobnie niedopuszczalnym jest kierowanie pracownika na badania kontrolne jeszcze w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Tak więc po długotrwałej chorobie pracownik wracający do pracy, ma obowiązek wykonania badań w pierwszym dniu od zakończenia okresu zwolnienia, ale przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków.