0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć płatny parking - krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z roku na rok liczba samochodów rośnie, a miejsc parkingowych wciąż brakuje. Tendencja ta odczuwalna jest szczególnie w dużych miastach. Posiadając wolny plac w dobrej lokalizacji, warto zastanowić się więc nad otwarciem parkingu - chętnych na pewno nie zabraknie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak założyć płatny parking!

Ogólna charakterystyka parkingu

Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje parkingów: parkingi strzeżone oraz parkingi niestrzeżone. Na parkingach strzeżonych, poza udostępnieniem miejsca do zaparkowania, zapewniana jest także ochrona przed zaborem lub skutkami włamań. Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący parkingi strzeżone wykupują polisę OC za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania usługi parkingowej. Parkingi niestrzeżone znajdują się natomiast najczęściej przy galeriach handlowych, targowiskach, lotniskach i innych podobnych placówkach, gdzie samochód pozostawia się na kilka godzin płacąc jedynie za miejsce postojowe. W przypadku parkingów niestrzeżonych właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone podczas usługi przechowywania pojazdu.

Znaczącą kwestią jest sposób oznaczenia danego parkingu (strzeżony czy niestrzeżony) oraz jakiego rodzaju usługi są w jego ramach świadczone.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem parkingu

Prowadzenie parkingu nie wiąże się z koniecznością uzyskania jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń. Najważniejszym wymogiem przy otwieraniu parkingu jest posiadanie odpowiedniego terenu, na którym będą mogły stać samochody. Największą popularnością cieszą się tereny w centrum miasta lub w pobliżu dużych osiedli. Jednak posiadając plac w bliskim sąsiedztwie wcześniej wymienionych miejsc, również można liczyć na sukces. Przedsiębiorca może być właścicielem terenu przeznaczonego na parking lub jego najemcą. Ważne, by przeznaczenie gruntu było zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego - pod warunkiem że takowy został opracowany.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej parkingu

W przypadku prowadzenia parkingu strzeżonego warto wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie obejmuje szkody w pojazdach pozostawionych na parkingu strzeżonym zgodnie z obowiązującym regulaminem. Ochroną objęte są szkody powstałe od chwili przyjęcia pojazdu przez ubezpieczonego do momentu wydania go osobie upoważnionej i opuszczenia parkingu strzeżonego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie jest jednak wymogiem koniecznym. Ostateczna decyzja należy do przedsiębiorcy. 

Dopuszczalne formy prowadzenia parkingu

Prowadzenie parkingu możliwe jest w każdej formie, za wyjątkiem spółki partnerskiej. Parking może zatem prosperować jako zarobkowa działalność nierejestrowana, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej.

Jak założyć płatny parking?

W przypadku prowadzenia parkingu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę należy zarejestrować w KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika z podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

Określenie PKD dla parkingu 

Podstawowym PKD dla parkingu jest 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. Podklasa ta obejmuje:

działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, w tym m.in. działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy.

Najlepsza forma opodatkowania dla parkingu

Otwierając parking podatnik ma do wyboru opodatkowanie w formie:

 • karty podatkowej

Karta podatkowa uważana jest za najprostszy sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy opodatkowani według karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Warto jednak wiedzieć, że rozliczający się kartą podatkową ma obowiązek, na żądanie klienta wydawać rachunki i faktury. Miesięczne stawki karty podatkowej dla usług parkingowych prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Parking o liczbie stanowisk

Stawka w złotych

1.

2

3

2.

do 140

6,90 od każdego stanowiska

3.

powyżej 140 do 180

966 + 10,20 od każdego stanowiska powyżej 140

4.

powyżej 180

1374 + 12,10 od każdego stanowiska powyżej 180

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług parkingowych wynosi 17%. Przedsiębiorca wybierający ryczałt ewidencjonowany automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie przysługuje mu także ulga prorodzinna. Kwoty podatku przedsiębiorca może pomniejszyć o składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • zasady ogólne według skali podatkowej

Zasady ogólne pozwalają na płacenie 18% lub 32% podatku (po przekroczeniu pierwszego progu skali - 85 528 zł dochodu). W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych podatnik może dodatkowo obniżać kwoty podatku o odpowiednie ulgi czy odliczenia oraz opłacone składki ubezpieczeniowe. 

 • podatek liniowy

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym opłaca 19% podatku niezależnie od wysokości dochodów. Podatnik liniowy nie ma jednak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. 

Jeśli natomiast parking prowadzony będzie w formie spółki prawa handlowego (sp. z o. o. , sp. akcyjna, komandytowo-akcyjna) to przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Parking z VAT czy bez VAT

Bycie nievatowcem opłaca się szczególnie gdy:

 • oferta skierowana jest do osób prywatnych, które nie mogą odliczyć VAT od zakupów lub podmiotów zwolnionych z VAT,

 • przedmiotem działalności są produkty lub usługi niewymagające dużych nakładów finansowych. 

Zakładając parking warto więc rozważyć skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się być czynnym podatnikiem VAT, powinien wiedzieć, iż usługi parkingowe są opodatkowane wg. stawki podstawowej 23 %.

Składki ZUS właściciela parkingu

Jeśli parking prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik z w/w spółek, jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenia. Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przedsiębiorcy powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności, po pełnieniu kilku warunków, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start przez okres pierwszych 6 miesięcy lub preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy. Dzięki obniżonym stawkom ZUS nowi przedsiębiorcy zapłacą mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Zarządzanie parkingiem prywatnym 

Zarządzanie każdą firmą, w tym także prywatnym parkingiem wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków. Od prawidłowego zarejestrowania firmy i wykupienia koniecznych ubezpieczeń, po prowadzenie firmy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Początkujący przedsiębiorca staje przed trudnym zadaniem podołania ogromowi spraw związanymi z nową działalnością. Warto w tym kontekście usprawnić zarządzanie firmą poprzez korzystania ze specjalnych narzędzi. Jednym z nich, jest system wFirma.pl, dzięki któremu przedsiębiorca zyskuje możliwość m.in.

 • wystawianie i wysyłki wszystkich rodzajów faktur,

 • bezpośredniego przekazywania e-deklaracji i raportów JPK dzięki integracji z Ministerstwem Finansów i e-ZUS,

 • wprowadzania zakupu środków trwałych i automatycznej amortyzacji.

Dodatkowo system zawiera również moduł Terminarz, dzięki któremu łatwiejsze będzie zarządzanie dostępności miejsc parkingowych.

Konto firmowe dla parkingu

Przepisy nie nakazują wprost aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Rozliczenia mogą odbywać się także za pośrednictwem konta osobistego - ważne jednak by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków). Ze względu na to, iż klientami parkingu w przeważającej części są osoby prywatne, a płatności odbywają się zazwyczaj gotówką, nie ma potrzeby otwierania osobnego konta firmowego. 

Jakie warunki lokalowe dla parkingu

Całość terenu przeznaczonego na parking powinna być odpowiednio zabezpieczona oraz oznaczona. Niezbędne jest także odpowiednie oświetlenie placu parkingowego oraz połączonych z nim części. Jeśli parking nie jest samoobsługowy (w pełni zautomatyzowany) konieczne może okazać się także wyposażenie go w pomieszczenie dla stróża. Dodatkowym atutem parkingu może być zamontowany system monitoringu.

Płatny parking a RODO

Przyszły przedsiębiorca prowadzący płatny parking, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe,
 3. podania o sobie, jako o administratorze danych informacji wskazanych w RODO oraz informacji, jak dane osobowe będą przetwarzane (w jakim celu) oraz w oparciu o jaką podstawę prawną.

Obowiązki, w związku z RODO sprowadzają się do tego, aby nadać odpowiednie upoważnienia osobom, które będą miały dostęp do danych osobowych (pracowników, kontrahentów, wykonawców itd), podpisania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi, uzyskania od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane, stosownej zgody (jeśli jest wymagana przez RODO) oraz poinformowanie takiej osoby o przysługujących jej prawach.

Marketing dla parkingu  

Ważną kwestią marketingową dla parkingu jest jego oznaczenie. Warto zadbać by w istotnych punktach miasta znajdowała się informacja o dostępnych miejscach parkingowych. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie informacji o parkingu na portalach internetowych, np. Taelo.pl. Osoby nie znające topografii miasta często przed podróżą w konkretne miejsce szukają w internecie informacji o możliwości pozostawienia auta w jego pobliżu. Jeśli jednak lokalizacja parkingu będzie dobra, to także bez szczególnego marketingu można liczyć na sukces.

Jak założyć płatny parking - przydatne informacje dla każdego przedsiębiorcy

Założenie parkingu nie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami, a dla osoby posiadającej wolny plac w dobrej lokalizacji może okazać się naprawdę niezłym biznesem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów