0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednostki małe w ustawie o rachunkowości - 2018

Wielkość tekstu:

Jednostki małe - wskaźniki na 2018

W rozumieniu ustawy o rachunkowości, a dokładniej art. 3 ust. 1c jednostki małe to:

  1. spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  • 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

      2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady                  rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 1d wyżej wymienionej ustawy, jednostkami małymi są również jednostki o których mowa w ust. 1c, które:

  1. za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych oraz
  2. w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z następujących trzech wielkości:
  • 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów