0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla usług transportowych - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Transport to wykonywanie zadań przewozowych za odpowiednią opłatą. Ich wynikiem jest przewóz ludzi i materiałów oraz świadczenie usług dodatkowych, które są powiązane z tymi przewozami. Usługi transportowe stały się oddzielną dziedziną działalności gospodarczej i rozwijają się coraz prężniej. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe, muszą spełnić szereg obowiązków. Jednym z nich jest prawidłowe ewidencjonowanie przychodów. Sprawdź, czy kasa fiskalna dla usług transportowych jest konieczna.

Kasa fiskalna dla usług transportowych a ustawa o VAT

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie minister właściwy do spraw finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego niektóre czynności zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jednak czy usługi transportowe mogą korzystać z takiego zwolnienia?

Świadczenie usług przewozu osób a kasa fiskalna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w § 4 wymienia czynności, które bezwzględnie zobowiązują do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zgodnie z § 4 zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, czyli:

  • pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego – dotyczącego wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,

  • transportu lądowego pasażerskiego, rozkładowego: międzymiastowego i specjalizowanego – dotyczącego wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny.

W związku z powyższym, jeśli podatnik zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawać usługi transportu osób, wówczas sprzedaż tę będzie musiał rejestrować na kasie fiskalnej już od pierwszego dnia sprzedaży. Nie przysługuje mu bowiem prawo do korzystania z jakiegokolwiek zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna z 10 grudnia 2012 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr PPP2/443-893/12-2/RR:

(...) Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie w działalności gospodarczej został zakupiony (...) autobus do przewozu osób (liczba miejsc 52), a działalność rozszerzona o działalność PKD 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany tj. okazjonalny wynajem autokaru wraz z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu. (...) Sporadycznie wykonuje również usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej np. przy przewozie grupy osób na np. wesele lub pogrzeb. (...)

 W przedmiotowej sprawie ma znaczenie, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi to przewozy nieregularne oraz istotne jest, że nie są to przewozy, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia. (...)

 Zatem mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz opis przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że w przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach, w których to świadczone są usługi polegające na przewozie grupy osób na zlecenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – czynności te w myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jako usługi nieregularnego przewozu osób są wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

 Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej od pierwszej wykonanej usługi przewozu osób świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – co wynika z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. (...)

 Przykład 1.

Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył usługi transportowe osób prywatnych, np. na wesela lub inne imprezy okolicznościowe. W związku z tym usługi te będą miały charakter okazjonalny. Czy sprzedaż tę podatnik musi ewidencjonować na kasie fiskalnej, czy może korzystać ze zwolnienia?

 W sytuacji, gdy podatnik zamierza dokonywać sprzedaży usług transportu osób na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wówczas będzie musiał rejestrować je na kasie fiskalnej już od pierwszego dnia sprzedaży.

 Transport towarów a kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 3 wspomnianego powyżej rozporządzenia. Zgodnie z nim zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

  • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W związku z powyższym, jeśli u podatnika, który świadczy usługi transportu towarów, obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczy 20 000 zł, to nie ma on obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli podatnik rozpoczyna świadczenie usług transportowych na rzecz osób prywatnych w trakcie roku, to limit 20 000 zł liczony jest proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Przykład 2.

Pan Kazimierz rozpoczął świadczenie usług transportu towarów 1 lipca. Pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonał 15 lipca.

Wówczas do momentu przekroczenia limitu nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jednak ze względu na fakt, że świadczenie usług zostało rozpoczęte w trakcie trwania roku, konieczne jest proporcjonalne ustalenie limitu, po przekroczeniu którego konieczne będzie zainstalowanie kasy fiskalnej.

Sposób obliczenia limitu: (pełna kwota limitu / całkowita liczba dni w danym roku) x liczba dni od dnia sprzedaży do końca roku:

(20 000 / 365 dni) x 170 dni = 9315,07 zł.

Oznacza to, że zwolnienie z kasy fiskalnej będzie obowiązywać do momentu przekroczenia limitu w wysokości 9315,07 zł.

Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży podatnik może dokumentować dokonaną sprzedaż za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Natomiast w celu poprawnego wyliczenia limitu można skorzystać z kalkulatora limitu na kasę fiskalną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów