Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy dokonujący dostawy:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),

 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)

zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych już od pierwszej transakcji.

Ważne!

Kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi, które zostały wymienione par. 4 rozporządzenia, jest obowiązkowa bez względu na osiągany obrót 

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży części samochodowych wyłącznie dla firm. Czy zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej?

Sprzedaż na rzecz firm powinna być udokumentowana fakturami. Podatnik w tej sytuacji nie musi posiadać kasy fiskalnej.

Przykład 2.

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży części samochodowych zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. Czy zobowiązany jest do posiadania kasy?

Podatnik zobowiązany jest do ujmowania sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy. W przypadku sprzedaży towarów dla firm sprzedaż tę należy ewidencjonować na podstawie faktur.

Obowiązek posiadania kasy a ulga na jej zakup

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jednak aby możliwe było skorzystanie z ulgi na zakup kasy, przedsiębiorcy muszą spełnić poniższe warunki. Są to:

 • złożenie do urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas oraz miejscu ich używania,

 • po dokonaniu fiskalizacji kasy przez serwisanta należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w terminie 7 dni,

 • posiadanie dowodu zapłaty za kasę rejestrującą (uregulowana musi być cała należność),

 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, czynni podatnicy VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, muszą wypełnić odpowiednio deklarację VAT-7 lub VAT-7 K (w zależności od wybranej formy rozliczeń).

Uwaga!

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT również mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy, pod warunkiem że zostanie złożony wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Podsumowując, kasa fiskalna dla sklepu z częściami samochodowymi jest obowiązkowa, jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Dodatkowo należy przypomnieć, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, w kwocie nie większej niż 700 zł po spełnieniu określonych warunków.